Parallel
39
Sự lấy và phá thành Giê-ru-sa-lem
1Năm thứ chín về đời Sê-đê-kia, vua Giu-đa, tháng mười, Nê-bu-cát-nết-sa, vua Ba-by-lôn, đến với cả đạo-binh mình, vây thành Giê-ru-sa-lem. 2Năm thứ mười một về đời Sê-đê-kia, tháng tư, ngày mồng chín, thành bị vỡ. 3Hết thảy các quan-trưởng của vua Ba-by-lôn vào thành và ngồi cửa giữa. Ấy là Nẹt-gan-Sa-rết-sê, Sam-ga-Nê-bô, Sa-sê-kim, làm đầu hoạn-quan, Nẹt-gan-Sa-rết-sê, làm đầu các bác-sĩ, cùng các quan-trưởng khác của vua Ba-by-lôn. 4Sê-đê-kia, vua Giu-đa, cùng cả lính chiến vừa ngó thấy các người ấy, liền trốn ra khỏi thành trong ban đêm, theo con đường vườn vua, do cửa giữa hai bức vách, đi thẳng đến A-ra-ba.
5Nhưng đạo-binh của người Canh-đê đuổi theo, và đuổi kịp Sê-đê-kia trong đồng Giê-ri-cô; thì bắt và đem về cho Nê-bu-cát-nết-sa, vua Ba-by-lôn, tại Ríp-la, trong đất Ha-mát. Tại đó, vua bị Nê-bu-cát-nết-sa đoán-xét. 6Vua Ba-by-lôn giết các con trai Sê-đê-kia trước mặt vua ấy tại Ríp-la, vua Ba-by-lôn cũng giết các kẻ cả nước Giu-đa nữa. 7Đoạn, khiến móc mắt vua Sê-đê-kia, dùng xiềng mà xiềng lại, để điệu về Ba-by-lôn. 8Người Canh-đê dùng lửa đốt cung vua và nhà-cửa của dân-sự, phá tường thành Giê-ru-sa-lem.
Dân-sự bị bắt
9Nê-bu-xa-ra-đan, làm đầu thị-vệ, bắt những người dân còn sót lại trong thành, và những kẻ đầu hàng, cùng dân sót lại trong đất, đem về làm phu-tù bên nước Ba-by-lôn. 10Còn như những kẻ nghèo-khó, không có sản-nghiệp chi hết, thì Nê-bu-xa-ra-đan, làm đầu thị-vệ, để chúng nó lại trong đất Giu-đa; cùng một lúc ấy, người cấp cho chúng nó những vườn nho và ruộng.
11Nê-bu-cát-nết-sa, vua Ba-by-lôn, truyền lịnh cho Nê-bu-xa-ra-đan, làm đầu thị-vệ, về việc Giê-rê-mi rằng: 12Hãy đem người đi, săn-sóc người, và đừng làm hại; nhưng phải đãi người theo ý-muốn riêng của người. 13Nê-bu-xa-ra-đan, làm đầu thị-vệ, Nê-bu-sa-ban, làm đầu hoạn-quan, Nẹt-gan-Sa-rết-sê, làm đầu bác-sĩ, và hết thảy các quan-tướng của vua Ba-by-lôn, 14sai tìm Giê-rê-mi trong hành-lang lính canh, rồi trao người cho Ghê-đa-lia, con trai A-hi-cam, cháu Sa-phan, đặng đưa người về trong nhà. Người bèn ở giữa dân-sự.
Giê-rê-mi tỏ cho Ê-bết-Mê-lết biết sự bảo-hộ của Đức Chúa Trời
15Khi Giê-rê-mi còn bị giam trong hành-lang lính canh, có lời Đức Giê-hô-va phán cùng người như vầy: 16Ngươi khá đi và bảo Ê-bết-Mê-lết, người Ê-thi-ô-bi, rằng: Đức Giê-hô-va vạn-quân, Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên, phán như vầy: Nầy, đến ngày đó ta sẽ làm ra trước mặt ngươi mọi lời mà ta đã phán nghịch cùng thành nầy, cho nó mang họa và chẳng được phước. 17Đức Giê-hô-va phán: Nhưng trong ngày đó, ta sẽ giải-cứu ngươi, thì ngươi sẽ không bị nộp trong tay những người mình sợ. 18Vì ta sẽ cứu ngươi chắc thật, ngươi sẽ không ngã dưới lưỡi gươm; ngươi sẽ lấy được sự sống mình như của-cướp, vì đã để lòng trông-cậy trong ta, Đức Giê-hô-va phán vậy.