Sáng-thế Ký 39:10,12

Sáng-thế Ký 39:10 VB1925

Thường ngày người dỗ-dành mặc dầu, thì Giô-sép chẳng khứng nghe lời dụ-dỗ nằm cùng hay là ở cùng người chút nào.
VB1925: Kinh Thánh Bản Truyền Thống 1925
Share

Sáng-thế Ký 39:12 VB1925

thì người bèn nắm áo chàng mà rằng: Hãy nằm cùng ta! Nhưng chàng liền tuột áo để lại trong tay người mà chạy trốn ra ngoài.
VB1925: Kinh Thánh Bản Truyền Thống 1925
Share