Sáng-thế Ký 1:28

Sáng-thế Ký 1:28 VB1925

Đức Chúa Trời ban phước cho loài người và phán rằng: Hãy sanh-sản, thêm nhiều, làm cho đầy-dẫy đất; hãy làm cho đất phục-tùng, hãy quản-trị loài cá dưới biển, loài chim trên trời cùng các vật sống hành-động trên mặt đất.
VB1925: Kinh Thánh Bản Truyền Thống 1925
Share