Xuất Ê-díp-tô Ký 20
VB1925
20
Mười điều-răn
1Bấy giờ, Đức Chúa Trời phán mọi lời nầy, rằng: 2Ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, đã rút ngươi ra khỏi xứ Ê-díp-tô, là nhà nô-lệ.
3Trước mặt ta, ngươi chớ có các thần khác.
4Ngươi chớ làm tượng chạm cho mình, cũng chớ làm tượng nào giống những vật trên trời cao kia, hoặc nơi đất thấp nầy, hoặc trong nước dưới đất. 5Ngươi chớ quì lạy trước các hình-tượng đó, và cũng đừng hầu việc chúng nó; vì ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, tức là Đức Chúa Trời kỵ-tà, hễ ai ghét ta, ta sẽ nhân tội tổ-phụ phạt lại con cháu đến ba bốn đời, 6và sẽ làm ơn đến ngàn đời cho những kẻ yêu-mến ta và giữ các điều-răn ta.
7Ngươi chớ lấy danh Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi mà làm chơi, vì Đức Giê-hô-va chẳng cầm bằng vô-tội kẻ nào lấy danh Ngài mà làm chơi.
8Hãy nhớ ngày nghỉ đặng làm nên ngày thánh. 9Ngươi hãy làm hết công-việc mình trong sáu ngày; 10nhưng ngày thứ bảy là ngày nghỉ của Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi: trong ngày đó, ngươi, con trai, con gái, tôi trai tớ gái, súc-vật của ngươi, hoặc khách ngoại-bang ở trong nhà ngươi, đều chớ làm công-việc chi hết; 11vì trong sáu ngày Đức Giê-hô-va đã dựng nên trời, đất, biển, và muôn vật ở trong đó, qua ngày thứ bảy thì Ngài nghỉ: vậy nên Đức Giê-hô-va đã ban phước cho ngày nghỉ và làm nên ngày thánh.
12Hãy hiếu-kính cha mẹ ngươi, hầu cho ngươi được sống lâu trên đất mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi ban cho.
13Ngươi chớ giết người.
14Ngươi chớ phạm tội tà-dâm.
15Ngươi chớ trộm-cướp.
16Ngươi chớ nói chứng dối cho kẻ lân-cận mình.
17Ngươi chớ tham nhà kẻ lân-cận ngươi, cũng đừng tham vợ người, hoặc tôi trai tớ gái, bò, lừa, hay là vật chi thuộc về kẻ lân-cận ngươi.
Dân-sự kinh-khủng
18Vả, cả dân-sự nghe sấm vang, tiếng kèn thổi, thấy chớp nhoáng, núi ra khói, thì run-rẩy và đứng cách tận xa. 19Dân-sự bèn nói cùng Môi-se rằng: Chính mình người hãy nói cùng chúng tôi thì chúng tôi sẽ nghe; nhưng cầu-xin Đức Chúa Trời chớ phán cùng, e chúng tôi phải chết chăng. 20Môi-se đáp rằng: Đừng sợ chi, vì Đức Chúa Trời giáng-lâm đặng thử các ngươi, hầu cho sự kính-sợ Ngài ở trước mặt các ngươi, cho các ngươi không phạm tội. 21Vậy, dân-sự đứng cách tận xa, còn Môi-se đến gần đám mây đen-kịt có Đức Chúa Trời ngự ở trong.
Bàn-thờ dâng của-lễ
22Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se rằng: Ngươi hãy nói cho dân Y-sơ-ra-ên như vầy: Các ngươi đã thấy ta từ trên trời phán xuống cùng; 23vậy, chớ đúc tượng-thần bằng bạc hay bằng vàng mà sánh với ta. 24Ngươi hãy lập cho ta một bàn-thờ bằng đất, trên đó phải dâng của-lễ thiêu, cùng của-lễ thù-ân của ngươi, hoặc chiên hay bò. Phàm nơi nào có ghi-nhớ danh ta, ta sẽ đến và ban phước cho ngươi tại đó. 25Nếu ngươi lập cho ta một bàn-thờ bằng đá, chớ dùng đá chạm, vì nếu ngươi dùng đồ để chạm thì sẽ làm đá đó ra ô-uế. 26Ngươi chớ đi từ bực thang lên bàn-thờ ta, hầu cho sự lõa-lồ ngươi không tố-lộ.

© 1998 United Bible Societies. All right reserved. 

Learn More About Kinh Thánh Bản Truyền Thống 1925