Ê-phê-sô 5:3-4

Ê-phê-sô 5:3 VB1925

Phàm những sự gian-dâm, hoặc sự ô-uế, hoặc sự tham-lam, cũng chớ nên nói đến giữa anh em, theo như cách xứng-đáng cho các thánh-đồ.
VB1925: Kinh Thánh Bản Truyền Thống 1925
Share

Ê-phê-sô 5:4 VB1925

Chớ nói lời tục-tỉu, chớ giễu-cợt, chớ giả-ngộ tầm-phào, là những điều không đáng, nhưng thà cảm-tạ ơn Chúa thì hơn.
VB1925: Kinh Thánh Bản Truyền Thống 1925
Share