I Phi-e-rơ 1:3-4

I Phi-e-rơ 1:4 VB1925

là cơ-nghiệp không hư đi, không ô-uế, không suy-tàn, để dành trong các từng trời cho anh em
VB1925: Kinh Thánh Bản Truyền Thống 1925
Share

I Phi-e-rơ 1:3-4

Share