Apocalipsa 5
VDC
5
1Apoi am văzut în mâna dreaptă a Celui ce ședea pe scaunul de domnie o#Ezec. 2:9,10. carte, scrisă pe dinăuntru și pe dinafară, pecetluită#Is. 29:11. Dan. 2:4. cu șapte peceţi. 2Și am văzut un înger puternic, care striga cu glas tare: „Cine este vrednic să deschidă cartea și să-i rupă peceţile?” 3Și nu se găsea nimeni nici în cer#Vers. 13., nici pe pământ, nici sub pământ, care să poată deschide cartea, nici să se uite în ea. 4Și am plâns mult, pentru că nimeni nu fusese găsit vrednic să deschidă cartea și să se uite în ea. 5Și unul din bătrâni mi-a zis: „Nu plânge: Iată că Leul#Gen. 49:9,10. Evr. 7:14. din seminţia lui Iuda, Rădăcina#Is. 11:1,10. Rom. 15:12. Cap. 22:16. lui David, a biruit ca să deschidă cartea și#Vers. 1. Cap. 6:1. cele șapte peceţi ale ei. 6Și la mijloc, între scaunul de domnie și cele patru făpturi vii și între bătrâni, am văzut stând în picioare un#Is. 53:7. Ioan 1:29,36. 1 Pet. 1:19. Cap. 13:8; 5:9,12. Miel. Părea înjunghiat și avea șapte coarne și șapte#Zah. 3:9; 4:10. ochi, care sunt cele#Cap. 4:5. șapte Duhuri ale lui Dumnezeu, trimise în tot pământul. 7El a venit și a luat cartea din mâna dreaptă a Celui ce#Cap. 4:2. ședea pe scaunul de domnie. 8Când a luat cartea, cele patru făpturi vii și cei#Cap. 4:8,10. douăzeci și patru de bătrâni s-au aruncat la pământ înaintea Mielului, având fiecare câte o alăută#Cap. 14:2; 15:2. și potire de aur pline cu tămâie, care#Ps. 141:2. Cap. 8:3,4. sunt rugăciunile sfinţilor. 9Și cântau#Ps. 40:3. Cap. 14:3. o cântare nouă și ziceau: „Vrednic#Cap. 4:11. ești Tu să iei cartea și să-i rupi peceţile, căci#Vers. 6. ai fost înjunghiat și ai#Fapte 20:28. Rom. 3:24. 1 Cor. 6:20; 7:23. Efes. 1:7. Col. 1:14. Evr. 9:12. 1 Pet. 1:18,19. 2 Pet. 2:1. 1 Ioan 1:7. Cap. 14:4. răscumpărat pentru Dumnezeu, cu sângele Tău, oameni din#Dan. 4:1; 6:25. Cap. 7:9; 11:9; 14:6. orice seminţie, de orice limbă, din orice norod și de orice neam. 10Ai#Exod 19:6. 1 Pet. 2:5,9. Cap. 1:6; 20:6; 22:5. făcut din ei o împărăţie și preoţi pentru Dumnezeul nostru și ei vor împărăţi pe pământ!” 11M-am uitat și, împrejurul#Cap. 4:4,6. scaunului de domnie, în jurul făpturilor vii și în jurul bătrânilor, am auzit glasul multor îngeri. Numărul lor era de zece mii#Ps. 68:17. Dan. 7:10. Evr. 12:22. de ori zece mii și mii de mii. 12Ei ziceau cu glas tare: „Vrednic#Cap. 4:11. este Mielul, care a fost înjunghiat, să primească puterea, bogăţia, înţelepciunea, tăria, cinstea, slava și lauda!” 13Și pe toate#Filip. 2:10. Vers. 3. făpturile care sunt în cer, pe pământ, sub pământ, pe mare și tot ce se află în aceste locuri le-am auzit zicând: „Ale Celui ce#1 Cron. 29:11. Rom. 9:5; 16:27. 1 Tim. 6:16. 1 Pet. 4:11; 5:11. Cap. 1:6. șade pe scaunul de domnie și ale Mielului să fie lauda#Cap. 6:16; 7:10., cinstea, slava și stăpânirea în vecii vecilor!” 14Și#Cap. 19:4. cele patru făpturi vii ziceau: „Amin!”
Și cei douăzeci și patru de bătrâni s-au aruncat la pământ și s-au închinat Celui ce#Cap. 4:9,10. este viu în vecii vecilor!

© Drepturi de autor British and Foreign Bible Society (BFBS) și Societatea Biblică Interconfesională din România (SBIR) 1924, 2016
© copyright British and Foreign Bible Society and the Interconfessional Bible Society of Romania 1924, 2016

Learn More About Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924, Dumitru Cornilescu