Ioan 1 VDC [abbreviation] brought to you by [publisher] Learn More

Devotional

Versions

Cancel
 
1
Întruparea Cuvântului
1La început era#Prov. 8:22,23. Col. 1:17. 1 Ioan 1:1. Apoc. 1:2; 19:13. Cuvântul, şi Cuvântul era cu#Prov. 8:30. Cap. 17:5. 1 Ioan 1:2. Dumnezeu, şi#Filip. 2:6. 1 Ioan 5:7. Cuvântul era Dumnezeu#Gen. 1:1.. 2El#Ps. 33:6. Vers. 10. Efes. 3:9. Col. 1:16. Evr. 1:2. Apoc. 4:11. era la început cu Dumnezeu. 3Toate lucrurile au fost făcute prin El; şi nimic din ce a fost făcut n-a fost făcut fără El. 4În El#Cap. 5:26. 1 Ioan 5:11. era viaţa, şi#Cap. 8:12; 9:5; 12:35,46. viaţa era lumina oamenilor. 5Lumina#Cap. 3:19. luminează în întuneric, şi întunericul n-a biruit-o. 6A#Mal. 3:1. Mat. 3:1. Luca 3:2. Vers. 33. venit un om trimis de Dumnezeu: numele lui era Ioan. 7El#Fapte 19:4. a venit ca martor, ca să mărturisească despre Lumină, pentru ca toţi să creadă prin el. 8Nu era el Lumina, ci el a venit ca să mărturisească despre Lumină. 9Lumina#Vers. 4. Is. 49:6. 1 Ioan 2:8. aceasta era adevărata Lumină, care luminează pe orice om venind în lume#Vers. 3. Evr. 1:2; 11:3.. 10El era în lume, şi lumea a fost făcută prin El, dar lumea nu L-a cunoscut. 11A venit la ai#Luca 19:14. Fapte 3:26; 13:46. Săi, şi ai Săi nu L-au primit. 12Dar tuturor#Is. 56:5. Rom. 8:15. Gal. 3:26. 2 Pet. 1:4. 1 Ioan 3:1. celor ce L-au primit, adică celor ce cred în Numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu; 13născuţi#Cap. 3:5. Iac. 1:18. 1 Pet. 1:23. nu din sânge, nici din voia firii lor, nici din voia vreunui om, ci din Dumnezeu. 14Şi#Mat. 1:16,20. Luca 1:31,35; 2:7. 1 Tim. 3:16. Cuvântul S-a făcut trup#Evr. 2:11,14,16,17. şi a#Rom. 1:3. Gal. 4:4. locuit printre noi, plin de har#Is. 40:5. Mat. 17:2. Cap. 2:11; 11:40. 2 Pet. 1:17. şi de adevăr. Şi noi am#Col. 1:19; 2:3,9. privit slava Lui, o slavă întocmai ca slava singurului născut din Tatăl. 15Ioan#Vers. 32. Cap. 3:32; 5:33. a mărturisit despre El când a strigat: „El este Acela despre care ziceam eu: ‘Cel ce#Mat. 3:11. Marcu 1:7. Luca 3:16. Vers. 27,30. Cap. 3:13. vine după mine este înaintea mea, pentru că#Cap. 8:58. Col. 1:17. era înainte de mine.’” 16Şi noi toţi am primit din plinătatea#Cap. 3:34. Efes. 1:6-8. Col. 1:19; 2:9,10. Lui şi har după har; 17căci Legea#Exod 20:1. Deut. 4:44; 5:1; 33:4. a fost dată prin Moise, dar harul#Rom. 3:24; 5:21; 6:14. şi adevărul#Cap. 8:32; 14:6. au venit prin Isus Hristos. 18Nimeni#Exod 33:20. Deut. 4:12. Mat. 11:27. Luca 10:22. Cap. 6:46. 1 Tim. 1:17; 6:16. 1 Ioan 4:12,20. n-a văzut vreodată pe Dumnezeu; singurul#Vers. 14. Cap. 3:16,18. 1 Ioan 4:9. Lui Fiu, care este în sânul Tatălui, Acela L-a făcut cunoscut.
Mărturia lui Ioan Botezătorul
19Iată mărturisirea#Cap. 5:33. făcută de Ioan când iudeii au trimis din Ierusalim pe nişte preoţi şi leviţi să-l întrebe: „Tu cine eşti?” 20El a mărturisit#Luca 3:15. Cap. 3:28. Fapte 13:25. şi n-a tăgăduit: a mărturisit că nu este el Hristosul. 21Şi ei l-au întrebat: „Dar cine eşti? Eşti Ilie#Mal. 4:5. Mat. 17:10. ?” Şi el a zis: „Nu sunt!” „Eşti prorocul#Deut. 18:15,18.?” Şi el a răspuns: „Nu!” 22Atunci i-au zis: „Dar cine eşti? Ca să dăm un răspuns celor ce ne-au trimis. Ce zici tu despre tine însuţi?” 23„Eu”, a zis#Mat. 3:3. Marcu 1:3. Luca 3:4. Cap. 3:28. el, „sunt glasul celui ce strigă în pustie: ‘Neteziţi calea Domnului’, cum a#Is. 40:3. zis prorocul Isaia.” 24Trimişii erau din partea fariseilor. 25Ei i-au mai pus următoarea întrebare: „Atunci de ce botezi, dacă nu eşti Hristosul, nici Ilie, nici prorocul?” 26Drept răspuns, Ioan le-a zis: „Eu#Mat. 3:11. botez cu apă, dar#Mat. 3:1. în mijlocul vostru stă Unul pe care voi nu-L cunoaşteţi. 27El#Vers. 15,30. Fapte 19:4. este Acela care vine după mine şi care este înaintea mea; eu nu sunt vrednic să-I dezleg cureaua încălţămintei Lui.” 28Aceste lucruri s-au petrecut în Betabara#Jud. 7:24. Cap. 10:40.#1:28 Sau: Betania., dincolo de Iordan, unde boteza Ioan.
Mielul lui Dumnezeu
29A doua zi, Ioan a văzut pe Isus venind la el şi a zis: „Iată Mielul#Exod 12:3. Is. 53:7. Vers. 36. Fapte 8:32. 1 Pet. 1:19. Apoc. 5:6. lui Dumnezeu, care#Is. 53:11. 1 Cor. 15:3. Gal. 1:4. Evr. 1:3; 2:17; 9:28. 1 Pet. 2:24; 3:18. 1 Ioan 2:2; 3:5; 4:10. Apoc. 1:5. ridică păcatul lumii! 30El#Vers. 15,27. este Acela despre care ziceam: ‘După mine vine un om, care este înaintea mea, căci era înainte de mine.’ 31Eu nu-L cunoşteam, dar tocmai pentru#Mal. 3:1. Mat. 3:6. Luca 1:17,76,77; 3:3,4. aceasta am venit să botez cu apă: ca El să fie făcut cunoscut lui Israel.” 32Ioan#Mat. 3:16. Marcu 1:10. Luca 3:22. Cap. 5:32. a făcut următoarea mărturisire: „Am văzut Duhul coborându-Se din cer ca un porumbel şi oprindu-Se peste El. 33Eu nu-L cunoşteam, dar Cel ce m-a trimis să botez cu apă mi-a zis: ‘Acela peste care vei vedea Duhul coborându-Se şi oprindu-Se este Cel ce#Mat. 3:11. Fapte 1:5; 2:4; 10:44; 19:6. botează cu Duhul Sfânt.’ 34Şi eu am văzut lucrul acesta şi am mărturisit că El este Fiul lui Dumnezeu.”
Cei dintâi ucenici
35A doua zi, Ioan stătea iarăşi cu doi din ucenicii lui. 36Şi, pe când privea pe Isus umblând, a zis: „Iată#Vers. 29. Mielul lui Dumnezeu!” 37Cei doi ucenici l-au auzit rostind aceste vorbe şi au mers după Isus. 38Isus S-a întors şi, când i-a văzut că merg după El, le-a zis: „Ce căutaţi?” Ei I-au răspuns: „Rabbi (care, tălmăcit, înseamnă: ‘Învăţătorule’), unde locuieşti?” 39„Veniţi de vedeţi”, le-a zis El. S-au dus de au văzut unde locuia şi în ziua aceea au rămas la El. Era cam pe la ceasul al zecelea. 40Unul din cei doi care auziseră cuvintele lui Ioan şi merseseră după Isus era Andrei#Mat. 4:18., fratele lui Simon Petru. 41El, cel dintâi, a găsit pe fratele său Simon şi i-a zis: „Noi am găsit pe Mesia” (care, tălmăcit, înseamnă: „Hristos”). 42Şi l-a adus la Isus. Isus l-a privit şi i-a zis: „Tu eşti Simon, fiul lui Iona; tu#Mat. 16:18. te vei chema Chifa” (care, tălmăcit, înseamnă: „Petru”). 43A doua zi, Isus a vrut să Se ducă în Galileea şi a găsit pe Filip#Cap. 12:21.. Şi i-a zis: „Vino după Mine.” 44Filip era din Betsaida, cetatea lui Andrei şi a lui Petru. 45Filip a găsit pe Natanael#Cap. 21:2. şi i-a zis: „Noi am găsit pe Acela despre care au scris Moise#Gen. 3:15; 49:10. Deut. 18:18. Luca 24:27., în Lege, şi prorocii#Is. 4:2; 7:14; 9:6; 53:2. Mica 5:2. Zah. 6:12; 9:9. Luca 24:27.: pe Isus din Nazaret#Mat. 2:23. Luca 2:4., fiul lui Iosif.” 46Natanael i-a zis: „Poate ieşi ceva bun din Nazaret#Cap. 7:41,42,52.?” „Vino şi vezi!” i-a răspuns Filip. 47Isus a văzut pe Natanael venind la El şi a zis despre el: „Iată cu#Ps. 32:2; 73:1. Cap. 8:39. Rom. 2:28,29; 9:6. adevărat un israelit în care nu este vicleşug.” 48„De unde mă cunoşti?” I-a zis Natanael. Drept răspuns, Isus i-a zis: „Te-am văzut mai înainte ca să te cheme Filip, când erai sub smochin.” 49Natanael I-a răspuns: „Rabbi, Tu eşti#Mat. 14:33. Fiul lui Dumnezeu, Tu eşti Împăratul#Mat. 21:5; 27:11,42. Cap. 18:37; 19:3. lui Israel!” 50Drept răspuns, Isus i-a zis: „Pentru că ţi-am spus că te-am văzut sub smochin, crezi? Lucruri mai mari decât acestea vei vedea.” 51Apoi i-a zis: „Adevărat, adevărat vă spun că, de acum#Gen. 28:12. Mat. 4:11. Luca 2:9,13; 22:43; 24:4. Fapte 1:10. încolo, veţi vedea cerul deschis şi pe îngerii lui Dumnezeu suindu-se şi coborându-se peste Fiul omului.”