YouVersion Logo
Search Icon

Matei 27

27
Isus este dus la Pilat
1Când s-a făcut ziuă, toți#Ps. 2:2. Marcu 15:1. Luca 22:66; 23:1. Ioan 18:28. preoții cei mai de seamă și bătrânii norodului au ținut sfat împotriva lui Isus, ca să-L omoare. 2După ce L-au legat, L-au dus și L-au dat în mâna dregătorului#Cap. 20:19. Fapte 3:13. Pilat din Pont.
Căința și moartea lui Iuda
3Atunci, Iuda#Cap. 26:14,15., vânzătorul, când a văzut că Isus a fost osândit la moarte, s-a căit, a dus înapoi cei treizeci de arginți, i-a dat preoților celor mai de seamă și bătrânilor 4și a zis: „Am păcătuit, căci am vândut sânge nevinovat.” „Ce ne pasă nouă?”, i-au răspuns ei. „Treaba ta.” 5Iuda a aruncat arginții în Templu și s-a#2 Sam. 17:23. Fapte 1:18. dus de s-a spânzurat. 6Preoții cei mai de seamă au strâns arginții și au zis: „Nu este îngăduit să-i punem în vistieria Templului, fiindcă sunt preț de sânge.” 7Și după ce s-au sfătuit, au cumpărat cu banii aceia „Țarina olarului”, ca loc pentru îngroparea străinilor. 8Iată de ce țarina#Fapte 1:19. aceea a fost numită până în ziua de azi: „Țarina sângelui”. 9Atunci s-a împlinit ce fusese vestit prin prorocul Ieremia, care zice: „Au#Zah. 11:12,13. luat cei treizeci de arginți, prețul celui prețuit, pe care l-au prețuit unii din fiii lui Israel, 10și i-au dat pe ‘Țarina olarului’, după cum îmi poruncise Domnul.”
Isus înaintea lui Pilat
11Isus S-a înfățișat înaintea dregătorului. Dregătorul L-a#Marcu 15:2. Luca 23:3. Ioan 18:33. întrebat: „Ești Tu Împăratul iudeilor?” „Da”#Ioan 18:37. 1 Tim. 6:13., i-a răspuns Isus, „sunt.” 12Dar n-a răspuns nimic#Cap. 26:63. Ioan 19:9. la învinuirile preoților celor mai de seamă și bătrânilor. 13Atunci, Pilat I-a zis: „N-auzi#Cap. 26:62. Ioan 19:10. de câte lucruri Te învinuiesc ei?” 14Isus nu i-a răspuns la niciun cuvânt, așa că se mira foarte mult dregătorul.
Întărirea hotărârii de moarte
15La#Marcu 15:6. Luca 23:17. Ioan 18:39. fiecare praznic al Paștelor, dregătorul avea obicei să slobozească norodului un întemnițat, pe care-l voiau ei. 16Pe atunci aveau un întemnițat vestit, numit Baraba. 17Când erau adunați la un loc, Pilat le-a zis: „Pe care voiți să vi-l slobozesc? Pe Baraba sau pe Isus, care Se numește Hristos?” 18Căci știa că din pizmă dăduseră pe Isus în mâinile lui. 19Pe când stătea Pilat pe scaun la judecată, nevastă-sa a trimis să-i spună: „Să n-ai nimic a face cu neprihănitul acesta, căci azi am suferit mult în vis din pricina Lui.” 20Preoții#Marcu 15:11. Luca 23:18. Ioan 18:40. Fapte 3:14. cei mai de seamă și bătrânii au înduplecat noroadele să ceară pe Baraba, iar pe Isus să-L omoare. 21Dregătorul a luat cuvântul și le-a zis: „Pe care din amândoi voiți să vi-l slobozesc?” „Pe Baraba”, au răspuns ei. 22Pilat le-a zis: „Dar ce să fac cu Isus, care Se numește Hristos?” „Să fie răstignit”, i-au răspuns cu toții. 23Dregătorul a zis: „Dar ce rău a făcut?” Ei au început să strige și mai tare: „Să fie răstignit!” 24Când a văzut Pilat că n-ajunge la nimic, ci că se face mai multă zarvă, a luat#Deut. 21:6. apă, și-a spălat mâinile înaintea norodului și a zis: „Eu sunt nevinovat de sângele neprihănitului acestuia. Treaba voastră!” 25Și tot norodul a răspuns: „Sângele#Deut. 19:10. Ios. 2:19. 2 Sam. 1:16. 1 Împ. 2:32. Fapte 5:28. Lui să fie asupra noastră și asupra copiilor noștri.”
Batjocurile ostașilor
26Atunci, Pilat le-a slobozit pe Baraba; iar pe Isus, după ce a pus să-L bată cu nuiele#Is. 53:5. Marcu 15:15. Luca 23:16,24,25. Ioan 19:1,16., L-a dat în mâinile lor, ca să fie răstignit. 27Ostașii#Marcu 15:16. Ioan 19:2. dregătorului au dus pe Isus în pretoriu și au adunat în jurul Lui toată ceata ostașilor. 28L-au dezbrăcat de hainele Lui și L-au#Luca 23:11. îmbrăcat cu o haină stacojie. 29Au#Ps. 69:19. Is. 53:3. împletit o cunună de spini, pe care I-au pus-o pe cap, și I-au pus o trestie în mâna dreaptă. Apoi îngenuncheau înaintea Lui, își băteau joc de El, și ziceau: „Plecăciune, Împăratul iudeilor!” 30Și scuipau#Is. 50:6. Cap. 26:67. asupra Lui și luau trestia și-L băteau în cap. 31După ce și-au bătut astfel joc de El, L-au dezbrăcat de haina stacojie, L-au îmbrăcat cu hainele Lui și#Is. 53:7. L-au dus să-L răstignească.
Răstignirea
32Pe#Num. 15:35. 1 Împ. 21:13. Fapte 7:58. Evr. 13:12. când ieșeau din cetate, au#Marcu 15:21. Luca 23:26. întâlnit pe un om din Cirene, numit Simon, și l-au silit să ducă crucea lui Isus. 33Când#Marcu 15:22. Luca 23:33. Ioan 19:17. au ajuns la un loc numit Golgota, care înseamnă „Locul căpățânii”, 34I-au#Ps. 69:21. Vers. 48. dat să bea vin amestecat cu fiere; dar, când l-a gustat, n-a vrut să bea. 35După ce#Marcu 15:24. Luca 23:34. Ioan 19:24. L-au răstignit, I-au împărțit hainele între ei, trăgând la sorți, pentru ca să se împlinească ce fusese vestit prin prorocul care zice: „Și-au împărțit#Ps. 22:18. hainele Mele între ei și pentru cămașa Mea au tras la sorți.” 36Apoi#Vers. 54. au șezut jos și-L păzeau. 37Și#Marcu 15:26. Luca 23:38. Ioan 19:19. I-au scris deasupra capului vina: „Acesta este Isus, Împăratul iudeilor.” 38Împreună#Is. 53:12. Marcu 15:27. Luca 23:32,33. Ioan 19:18. cu El, au fost răstigniți doi tâlhari: unul la dreapta și celălalt la stânga Lui.
Batjocurile trecătorilor
39Trecătorii#Ps. 22:7; 109:25. Marcu 15:29. Luca 23:35. își băteau joc de El, dădeau din cap 40și ziceau: „Tu#Cap. 26:61. Ioan 2:19., care strici Templul și-l zidești la loc în trei zile, mântuiește-Te pe Tine Însuți! Dacă#Cap. 26:63. ești Tu Fiul lui Dumnezeu, coboară-Te de pe cruce!” 41Preoții cei mai de seamă, împreună cu cărturarii și bătrânii, își băteau și ei joc de El și ziceau: 42„Pe alții i-a mântuit, iar pe Sine nu Se poate mântui! Dacă este El Împăratul lui Israel, să Se coboare acum de pe cruce și vom crede în El! 43S-a#Ps. 22:8. încrezut în Dumnezeu: să-L scape acum Dumnezeu, dacă-L iubește. Căci a zis: ‘Eu sunt Fiul lui Dumnezeu!’44Tâlharii care erau răstigniți împreună cu El Îi aruncau aceleași#Marcu 15:32. Luca 23:39. cuvinte de batjocură.
Întunericul
45De la#Amos 8:9. Marcu 15:33. Luca 23:44. ceasul al șaselea până la ceasul al nouălea s-a făcut întuneric peste toată țara. 46Și pe la ceasul al nouălea, Isus a#Evr. 5:7. strigat cu glas tare: „Eli#Ps. 22:1., Eli, Lama Sabactani?” Adică: „Dumnezeul Meu, Dumnezeul Meu, pentru ce M-ai părăsit?” 47Unii din cei ce stăteau acolo, când au auzit aceste vorbe, au zis: „Strigă pe Ilie!” 48Și îndată, unul din ei a alergat de a luat un burete, l-a umplut#Ps. 69:21. Marcu 15:36. Luca 23:36. Ioan 19:29. cu oțet, l-a pus într-o trestie și i-a dat să bea. 49Dar ceilalți ziceau: „Lasă, să vedem dacă va veni Ilie să-L mântuiască.” 50Isus#Marcu 15:37. Luca 23:46. a strigat iarăși cu glas tare și Și-a dat duhul.
Perdeaua dinăuntrul Templului se rupe
51Și îndată, perdeaua dinăuntrul#Exod 26:31. 2 Cron. 3:14. Marcu 15:38. Luca 23:45. Templului s-a rupt în două, de sus până jos, pământul s-a cutremurat, stâncile s-au despicat, 52mormintele s-au deschis și multe trupuri ale sfinților care muriseră au înviat. 53Ei au ieșit din morminte, după învierea Lui, au intrat în sfânta cetate și s-au arătat multora. 54Sutașul#Vers. 36. Marcu 15:39. Luca 23:47. și cei ce păzeau pe Isus împreună cu el, când au văzut cutremurul de pământ și cele întâmplate, s-au înfricoșat foarte tare și au zis: „Cu adevărat, Acesta a fost Fiul lui Dumnezeu!” 55Acolo erau și multe femei, care priveau de departe; ele#Luca 8:2,3. urmaseră pe Isus din Galileea, ca să-I slujească. 56Între#Marcu 15:40. ele era Maria Magdalena, Maria, mama lui Iacov și a lui Iose, și mama fiilor lui Zebedei.
Înmormântarea lui Isus
57Spre#Marcu 15:42. Luca 23:50. Ioan 19:38. seară, a venit un om bogat din Arimateea, numit Iosif, care era și el ucenic al lui Isus. 58El s-a dus la Pilat și a cerut trupul lui Isus. Pilat a poruncit să i-l dea. 59Iosif a luat trupul, l-a înfășurat într-o pânză curată de in 60și l-a#Is. 53:9. pus într-un mormânt nou al lui însuși, pe care-l săpase în stâncă. Apoi a prăvălit o piatră mare la ușa mormântului și a plecat. 61Maria Magdalena și cealaltă Marie erau acolo și ședeau în fața mormântului.
Pecetluirea mormântului
62A doua zi care vine după Ziua Pregătirii, preoții cei mai de seamă și fariseii s-au dus împreună la Pilat 63și i-au zis: „Doamne, ne-am adus aminte că înșelătorul acela, pe când era încă în viață, a zis: ‘După#Cap. 16:21; 17:23; 20:19; 26:61. Marcu 8:31; 10:34. Luca 9:22; 18:33; 24:6,7. Ioan 2:19. trei zile voi învia.’ 64Dă poruncă dar ca mormântul să fie păzit bine până a treia zi, ca nu cumva să vină ucenicii Lui noaptea să-I fure trupul și să spună norodului: ‘A înviat din morți!’ Atunci, înșelăciunea aceasta din urmă ar fi mai rea decât cea dintâi.” 65Pilat le-a zis: „Aveți o strajă; duceți-vă de păziți cum puteți.” 66Ei au plecat și au întărit#Dan. 6:17. mormântul, pecetluind piatra și punând strajă.

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy

;