Luca 12
VDC

Luca 12

12
Despre făţărnicie, frica de oameni, hula împotriva Duhului Sfânt
1În vremea aceea#Mat. 16:6. Marcu 8:15., când se strânseseră noroadele cu miile, așa că se călcau unii pe alţii, Isus a început să spună ucenicilor Săi: „Mai întâi de toate, păziţi-vă#Mat. 16:12. de aluatul fariseilor, care este făţărnicia. 2Nu#Mat. 10:26. Marcu 4:22. Cap. 8:17. este nimic acoperit care nu va fi descoperit, nici ascuns care nu va fi cunoscut. 3De aceea, orice aţi spus la întuneric va fi auzit la lumină; și orice aţi grăit la ureche, în odăiţe, va fi vestit de pe acoperișul caselor. 4#Is. 51:7,8,12,13. Ier. 1:8. Mat. 10:28. spun vouă, prietenii#Ioan 15:14,15. Mei, să nu vă temeţi de cei ce ucid trupul, și după aceea nu mai pot face nimic. 5Am să vă arăt de cine să vă temeţi. Temeţi-vă de Acela care, după ce a ucis, are puterea să arunce în gheenă; da, vă spun, de El să vă temeţi. 6Nu se vând oare cinci vrăbii cu doi bani? Totuși niciuna din ele nu este uitată înaintea lui Dumnezeu. 7Și chiar perii din cap, toţi vă sunt număraţi. Deci să nu vă temeţi: voi sunteţi mai de preţ decât multe vrăbii. 8Eu#Mat. 10:32. Marcu 8:38. 2 Tim. 2:12. 1 Ioan 2:23. vă spun: pe oricine Mă va mărturisi înaintea oamenilor, îl va mărturisi și Fiul omului înaintea îngerilor lui Dumnezeu, 9dar cine se va lepăda de Mine înaintea oamenilor va fi lepădat și el înaintea îngerilor lui Dumnezeu. 10Și#Mat. 12:31,32. Marcu 3:28. 1 Ioan 5:16. oricui va vorbi împotriva Fiului omului, i se va ierta, dar oricui va huli împotriva Duhului Sfânt, nu i se va ierta. 11Când#Mat. 10:19. Marcu 13:11. Cap. 21:14. vă vor duce înaintea sinagogilor, înaintea dregătorilor și înaintea stăpânirilor, să nu vă îngrijoraţi cum veţi răspunde pentru apărarea voastră, nici ce veţi vorbi, 12căci Duhul Sfânt vă va învăţa chiar în ceasul acela ce va trebui să vorbiţi.”
Pilda bogatului căruia i-a rodit ţarina
13Unul din mulţime a zis lui Isus: „Învăţătorule, spune fratelui meu să împartă cu mine moștenirea noastră.” 14„Omule#Ioan 18:36., i-a răspuns Isus, „cine M-a pus pe Mine judecător sau împărţitor peste voi?” 15Apoi le-a zis: „Vedeţi#1 Tim. 6:7. și păziţi-vă de orice fel de lăcomie de bani, căci viaţa cuiva nu stă în belșugul avuţiei lui.” 16Și le-a spus pilda aceasta: „Ţarina unui om bogat rodise mult. 17Și el se gândea în sine și zicea: ‘Ce voi face? Fiindcă nu mai am loc unde să-mi strâng roadele. 18Iată, a zis el, ce voi face: îmi voi strica grânarele și voi zidi altele mai mari; acolo voi strânge toate roadele și toate bunătăţile mele 19și voi zice sufletului meu: «Suflete#Ecl. 11:9. 1 Cor. 15:32. Iac. 5:5., ai multe bunătăţi strânse pentru mulţi ani; odihnește-te, mănâncă, bea și veselește-te!»’ 20Dar Dumnezeu i-a zis: ‘Nebunule! Chiar în noaptea aceasta ţi se va#Iov 20:22; 27:8. Ps. 52:7. Iac. 4:14. cere înapoi sufletul, și#Ps. 39:6. Ier. 17:11. lucrurile pe care le-ai pregătit ale cui vor fi?’ 21Tot așa este și cu cel ce își adună comori pentru el și#Mat. 6:20. Vers. 33. 1 Tim. 6:18,19. Iac. 2:5. nu se îmbogăţește faţă de Dumnezeu.”
Îngrijorările
22Isus a zis apoi ucenicilor săi: „De aceea vă spun: Nu#Mat. 6:25. vă îngrijoraţi cu privire la viaţa voastră, gândindu-vă ce veţi mânca, nici cu privire la trupul vostru, gândindu-vă cu ce vă veţi îmbrăca. 23Viaţa este mai mult decât hrana, și trupul, mai mult decât îmbrăcămintea. 24Uitaţi-vă cu băgare de seamă la corbi: ei nu seamănă, nici nu seceră, n-au nici cămară, nici grânar, și totuși Dumnezeu#Iov 38:41. Ps. 147:9. îi hrănește. Cu cât mai de preţ sunteţi voi decât păsările! 25Și apoi, cine dintre voi, chiar îngrijorându-se, poate să adauge un cot la lungimea vieţii lui? 26Deci, dacă nu puteţi face nici cel mai mic lucru, pentru ce vă mai îngrijoraţi de celelalte? 27Uitaţi-vă cu băgare de seamă cum cresc crinii: ei nu torc, nici nu ţes, totuși vă spun că nici Solomon, în toată slava lui, n-a fost îmbrăcat ca unul din ei. 28Dacă astfel îmbracă Dumnezeu iarba, care astăzi este pe câmp, iar mâine va fi aruncată în cuptor, cu cât mai mult vă va îmbrăca El pe voi, puţin credincioșilor? 29Să nu căutaţi ce veţi mânca sau ce veţi bea și nu vă frământaţi mintea. 30Căci toate aceste lucruri neamurile lumii le caută. Tatăl vostru știe că aveţi trebuinţă de ele. 31Căutaţi#Mat. 6:33. mai întâi Împărăţia lui Dumnezeu, și toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra. 32Nu te teme, turmă mică, pentru că#Mat. 11:25,26. Tatăl vostru vă dă cu plăcere Împărăţia. 33Vindeţi#Mat. 19:21. Fapte 2:45; 4:34. ce aveţi și daţi milostenie. Faceţi-vă#Mat. 6:20. Cap. 16:9. 1 Tim. 6:19. rost de pungi care nu se învechesc, o comoară nesecată în ceruri, unde nu se apropie hoţul și unde nu roade molia. 34Căci unde este comoara voastră, acolo este și inima voastră.
Îndemn la veghere
35 Mijlocul # Efes. 6:14. 1 Pet. 1:13. să vă fie încins și făcliile#Mat. 25:1., aprinse. 36Și să fiţi ca niște oameni care așteaptă pe stăpânul lor să se întoarcă de la nuntă, ca să-i deschidă îndată, când va veni și va bate la ușă. 37Ferice#Mat. 24:46. de robii aceia pe care stăpânul îi va găsi veghind la venirea lui! Adevărat vă spun că el se va încinge, îi va pune să șadă la masă și se va apropia să le slujească. 38Fie că vine la a doua strajă din noapte, fie că vine la a treia strajă, ferice de robii aceia, dacă-i va găsi veghind! 39#Mat. 24:43. 1 Tes. 5:2. 2 Pet. 3:10. Apoc. 3:3; 16:15. știţi bine că, dacă ar ști stăpânul casei la ce ceas va veni hoţul, ar veghea și n-ar lăsa să-i spargă casa. 40Și#Mat. 24:44; 25:13. Marcu 13:33. Cap. 21:34,36. 1 Tes. 5:6. 2 Pet. 3:12. voi dar fiţi gata, căci Fiul omului va veni în ceasul în care nu vă gândiţi.”
Ispravnicul credincios
41„Doamne”, I-a zis Petru, „pentru noi spui pilda aceasta sau pentru toţi?” 42Și Domnul a zis: „Cine#Mat. 24:25; 25:21. 1 Cor. 4:2. este ispravnicul credincios și înţelept, pe care-l va pune stăpânul său peste slugile sale, ca să le dea partea lor de hrană la vremea potrivită? 43Ferice de robul acela pe care stăpânul, la venirea lui, îl va găsi făcând așa! 44Adevărat#Mat. 24:47. vă spun că îl va pune peste toată avuţia sa. 45Dar#Mat. 24:48., dacă robul acela zice în inima lui: Stăpânul meu zăbovește să vină, dacă va începe să bată pe slugi și pe slujnice, să mănânce, să bea și să se îmbete, 46stăpânul robului aceluia va veni în ziua în care el nu se așteaptă și în ceasul în care nu știe și-l va tăia în bucăţi; și soarta lui va fi soarta celor necredincioși în lucrul încredinţat lor. 47Robul#Num. 15:30. Deut. 25:2. Ioan 9:41; 15:22. Fapte 17:30. Iac. 4:17. acela, care a știut voia stăpânului său și nu s-a pregătit deloc și n-a lucrat după voia lui, va fi bătut cu multe lovituri. 48Dar#Lev. 5:17. 1 Tim. 1:13. cine n-a știut-o și a făcut lucruri vrednice de lovituri va fi bătut cu puţine lovituri. Cui i s-a dat mult, i se va cere mult și cui i s-a încredinţat mult, i se va cere mai mult.
Foc pe pământ
49 Eu am venit să arunc un foc # Vers. 51. pe pământ. Și ce vreau decât să fie aprins chiar acum! 50Am un botez cu#Mat. 20:22. Marcu 10:38. care trebuie să fiu botezat, și cât de mult doresc să se îndeplinească! 51Credeţi#Mat. 10:34. Vers. 49. că am venit să aduc pace pe pământ? Eu vă spun: Nu, ci#Mica 7:6. Ioan 7:43; 9:16; 10:19. mai degrabă dezbinare. 52Căci#Mat. 10:35., de acum înainte, din cinci, care vor fi într-o casă, trei vor fi dezbinaţi împotriva a doi și doi, împotriva a trei. 53Tatăl va fi dezbinat împotriva fiului și fiul, împotriva tatălui; mama, împotriva fiicei și fiica, împotriva mamei; soacra, împotriva nurorii și nora, împotriva soacrei.”
Semnele vremurilor
54El a mai zis noroadelor: „Când#Mat. 16:2. vedeţi un nor ridicându-se la apus, îndată ziceţi: ‘Vine ploaia.’ Și așa se întâmplă. 55Și când vedeţi suflând vântul de la miazăzi, ziceţi: ‘Are să fie zăduf.’ Și așa se întâmplă. 56Făţarnicilor, faţa pământului și a cerului știţi s-o deosebiţi, vremea aceasta cum de n-o deosebiţi? 57Și pentru ce nu judecaţi și voi singuri ce este drept? 58Când#Prov. 25:8. Mat. 5:25. te duci cu pârâșul tău înaintea judecătorului, pe drum#Ps. 32:6. Is. 55:6. caută să scapi de el, ca nu cumva să te târască înaintea judecătorului, judecătorul să te dea pe mâna temnicerului, și temnicerul să te arunce în temniţă. 59Îţi spun că nu vei ieși de acolo până nu vei plăti și cel mai de pe urmă bănuţ.”

© Drepturi de autor British and Foreign Bible Society (BFBS) și Societatea Biblică Interconfesională din România (SBIR) 1924, 2016
© copyright British and Foreign Bible Society and the Interconfessional Bible Society of Romania 1924, 2016

Learn More About Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924, Dumitru Cornilescu