Parallel
15
Ţinutul seminţiei lui Iuda
1Partea căzută prin sorţi seminţiei fiilor lui Iuda, după familiile lor, se întindea spre hotarul#Num. 34:3. Edomului până la pustia#Num. 33:36. Ţin, la miazăzi. Acesta a fost hotarul cel mai de miazăzi. 2Astfel, hotarul lor de miazăzi pornea de la capătul Mării Sărate, de la sânul care caută spre miazăzi. 3Ieșea spre miazăzi de suișul#Num. 34:4. Acrabim, trecea prin Ţin și se suia la miazăzi de Cades-Barnea; de acolo trecea înainte prin Heţron, suia spre Adar și se întorcea la Carcaa; 4trecea apoi prin Aţmon#Num. 34:5., mergea până la pârâul Egiptului și ieșea la mare. Acesta să vă fie hotarul de miazăzi. 5Hotarul de răsărit era Marea Sărată până la îmbucătura Iordanului.
Hotarul de miazănoapte pornea de la sânul mării care este la îmbucătura Iordanului. 6Suia spre Bet-Hogla#Cap. 18:19., trecea pe la miazănoapte de Bet-Araba și se ridica până la piatra lui Bohan#Cap. 18:17., fiul lui Ruben; 7suia mai departe la Debir, la o depărtare bunicică de valea Acor#Cap. 7:26., și se îndrepta spre miazănoapte înspre Ghilgal, care este în faţa suișului Adumim la miazăzi de pârâu. Trecea pe lângă apele En-Șemeș și mergea până la#2 Sam. 17:17. 1 Împ. 1:9. En-Roguel. 8Suia de acolo prin valea Ben-Hinom#Cap. 18:16. 2 Împ. 23:10. Ier. 19:2,6., înspre miazăzi de Iebus#Cap. 18:28. Jud. 1:21; 19:10., care este Ierusalimul, apoi se ridica până în vârful muntelui, care este în dreptul văii Hinom la apus și la capătul văii refaimiţilor#Cap. 18:16. la miazănoapte. 9Din vârful muntelui, hotarul se întindea până la izvorul apelor#Cap. 18:15. Neftoah, ieșea la cetăţile muntelui Efron și trecea prin Baala#1 Cron. 13:6., sau Chiriat-Iearim#Jud. 18:12.. 10Din Baala se întorcea la apus spre muntele Seir, trecea prin partea de miazănoapte a muntelui Iearim, sau Chesalon, se cobora la Bet-Șemeș și trecea prin Timna#Gen. 38:18. Jud. 14:1.. 11Apoi ieșea în latura de miazănoapte a Ecronului#Cap. 19:43., se întindea spre Șicron, trecea prin muntele Baala, ajungea până la Iabneel și ieșea la mare. 12Hotarul de apus era Marea cea Mare#Vers. 47. Num. 34:6,7. și ţărmul ei. Acestea au fost, de jur împrejur, hotarele fiilor lui Iuda, după familiile lor.
Caleb ia Hebronul și Debirul
13Lui Caleb#Cap. 14:13., fiul lui Iefune, i-au dat o parte în mijlocul fiilor lui Iuda, cum poruncise lui Iosua Domnul; lui i-au dat Chiriat-Arba, adică Hebronul: Arba#Cap. 14:15. era tatăl lui Anac. 14Caleb a izgonit de acolo pe cei#Jud. 1:10,20. trei fii ai lui Anac: Șeșai#Num. 13:22., Ahiman și Talmai, copiii lui Anac. 15De acolo#Cap. 10:38. Jud. 1:11. s-a suit împotriva locuitorilor Debirului: Debirul se numea mai înainte Chiriat-Sefer. 16Caleb#Jud. 1:12. a zis: „Celui ce va bate cetatea Chiriat-Sefer și o va lua, îi voi da de nevastă pe fiică-mea Acsa.” 17Otniel#Jud. 1:13; 3:9., fiul lui#Num. 32:12. Cap. 14:6. Chenaz, fratele lui Caleb, a pus mâna pe ea; și Caleb i-a dat de nevastă pe fiică-sa Acsa. 18După#Jud. 1:14. ce a intrat ea la Otniel, l-a sfătuit să ceară de la tatăl ei un ogor. Ea s-a coborât#Gen. 24:64. 1 Sam. 25:23. de pe măgarul ei, și Caleb i-a zis: „Ce vrei?” 19Ea a răspuns: „Fă-mi un dar#Gen. 33:11., căci mi-ai dat un pământ secetos; dă-mi și izvoare de apă.” Și el i-a dat izvoarele de sus și izvoarele de jos. 20Aceasta a fost moștenirea fiilor lui Iuda, după familiile lor.
Cetăţile din ţinutul Iuda
21Cetăţile așezate în ţinutul de la miazăzi, la marginea cea mai depărtată a seminţiei fiilor lui Iuda, spre hotarul Edomului, erau: Cabţeel, Eder, Iagur, 22China, Dimona, Adada, 23Chedeș, Haţor, Itnan, 24Zif, Telem, Bealot, 25Haţor-Hadata, Cheriot-Heţron, care este Haţor, 26Amam, Șema, Molada, 27Haţar-Gada, Heșmon, Bet-Palet, 28Haţar-Șual, Beer-Șeba, Biziotia, 29Baala, Iim, Aţem, 30Eltolad, Chesil, Horma, 31Ţiclag#1 Sam. 27:6., Madmana, Sansana, 32Lebaot, Șilhim, Ain și Rimon. Toate cetăţile: douăzeci și nouă, împreună cu satele lor. 33În câmpie: Eștaol#Num. 13:23., Ţorea, Așna, 34Zanoah, En-Ganim, Tapuah, Enam, 35Iarmut, Adulam, Soco, Azeca, 36Șaaraim, Aditaim, Ghedera și Ghederotaim; patruzeci de cetăţi și satele lor. 37Ţenan, Hadașa, Migdal-Gad, 38Dilean, Miţpe, Iocteel#2 Împ. 14:7., 39Lachis, Boţcat, Eglon, 40Cabon, Lahmas, Chitliș, 41Ghederot, Bet-Dagon, Naama și Macheda; șaisprezece cetăţi și satele lor. 42Libna, Eter, Așan, 43Iiftah, Așna, Neţib, 44Cheila, Aczib și Mareșa; nouă cetăţi și satele lor. 45Ecron, cetăţile și satele lui; 46de la Ecron și la apus, toate cetăţile de lângă Asdod și satele lor, 47Asdod, cetăţile și satele lui; Gaza, cetăţile și satele ei, până la pârâul Egiptului#Vers. 4. și la Marea#Num. 34:6. cea Mare, care slujește ca hotar. 48În munte: Șamir, Iatir, Soco, 49Dana, Chiriat-Sana, care este Debirul, 50Anab, Eștemo, Anim, 51Gosen#Cap. 10:41; 11:16., Holon și Ghilo; unsprezece cetăţi și satele lor. 52Arab, Duma, Eșean, 53Janum, Bet-Tapuah, Afeca, 54Humta, Chiriat-Arba#Vers. 13. Cap. 14:15., care este Hebronul, și Ţior; nouă cetăţi și satele lor. 55Maon, Carmel, Zif, Iuta, 56Iizreel, Iocdeam, Zanoah, 57Cain, Ghibea și Timna; zece cetăţi și satele lor. 58Halhul, Bet-Ţur, Ghedor, 59Maarat, Bet-Anot și Eltecon; șase cetăţi și satele lor. 60Chiriat-Baal#Cap. 18:14., care este Chiriat-Iearim, și Raba; două cetăţi și satele lor. 61În pustie: Bet-Araba, Midin, Secaca, 62Nibșan, Ir-Hamelah și En-Ghedi; șase cetăţi și satele lor. 63Fiii lui Iuda#Jud. 1:8,21. 2 Sam. 5:6. n-au putut izgoni pe iebusiţii care locuiau la Ierusalim; și iebusiţii#Jud. 1:21. au locuit cu fiii lui Iuda la Ierusalim până în ziua de azi.