Parallel
49
Binecuvântarea dată de Iacov fiilor săi
1Iacov a chemat pe fiii săi și a zis: „Strângeţi-vă și vă voi vesti#Deut. 33:1. Amos 3:7. ce vi se va întâmpla în vremurile#Num. 24:14. Deut. 4:30. Is. 2:2; 39:6. Ier. 23:20. Dan. 2:28,29. Fapte 2:17. Evr. 1:2. care vor veni.
2Strângeţi-vă și ascultaţi, fii ai lui Iacov!
Ascultaţi#Ps. 34:11. pe tatăl vostru Israel!
3Ruben, tu, întâiul#Cap. 29:32. meu născut,
Puterea mea și pârga#Deut. 21:17. Ps. 78:51. tăriei mele,
Întâiul în vrednicie și întâiul în putere,
4Năvalnic ca apele – tu nu vei mai avea întâietatea#1 Cron. 5:1.!
Căci te-ai suit#Cap. 35:22. Deut. 27:20. 1 Cron. 5:1. în patul tatălui tău,
Mi-ai spurcat patul suindu-te în el.
5Simeon#Cap. 29:33,34. și Levi sunt fraţi#Prov. 18:9.;
Săbiile lor sunt niște unelte#Cap. 34:25. de silnicie.
6Nu vreau#Prov. 1:15,16. să intre sufletul meu la sfaturile lor,
Nu vreau să se unească duhul#Ps. 26:9. Efes. 5:11. meu cu adunarea#Ps. 16:9; 30:12; 57:8. lor!
Căci, în mânia#Cap. 34:26. lor, au ucis oameni
Și, în răutatea lor, au tăiat vinele taurilor.
7Blestemată să fie mânia lor, pentru că a fost prea turbată,
Și furia lor, căci a fost prea sălbatică!
Îi voi împărţi#Ios. 19:1; 21:5-7. 1 Cron. 4:24,39. în Iacov
Și-i voi risipi în Israel.
8Iudo#Cap. 29:35. Deut. 33:7., tu vei primi laudele fraţilor tăi.
Mâna#Ps. 18:40. ta va apuca de ceafă pe vrăjmașii tăi.
Fiii tatălui tău se vor închina#Cap. 27:29. 1 Cron. 5:2. până la pământ înaintea ta.
9Iuda este un pui#Osea 5:14. Apoc. 5:5. de leu.
Tu te-ai întors de la măcel, fiule!
Iuda își pleacă#Num. 23:24; 24:9. genunchii, se culcă întocmai ca un leu,
Ca o leoaică: cine-l va scula?
10Toiagul#Num. 24:17. Ier. 30:21. Zah. 10:11. de domnie nu se va depărta din Iuda,
Nici toiagul#Num. 21:18. Ps. 60:7; 108:8. de cârmuire dintre#Deut. 28:57. picioarele lui,
Până#Is. 11:1; 62:11. Ezec. 21:27. Dan. 9:25. Mat. 21:9. Luca 1:32,33. va veni Șilo#49:10 Adică: Mesia.,
Și de El#Is. 2:2; 11:10; 42:1,4; 49:6,7,22,23; 55:4,5; 60:1,3-5. Hag. 2:7. Luca 2:30-32. vor asculta popoarele.
11El#2 Împ. 18:32. își leagă măgarul de viţă
Și de cel mai bun butuc de viţă mânzul măgăriţei lui;
Își spală haina în vin
Și mantaua în sângele strugurilor.
12Are ochii#Prov. 23:29. roșii de vin
Și dinţii albi de lapte.
13Zabulon#Deut. 33:18,19. Ios. 19:10,11. va locui pe ţărmul mărilor,
Lângă limanul corăbiilor,
Și hotarul lui se va întinde înspre Sidon.
14Isahar este un măgar osos,
Care se culcă în grajduri.
15Vede că locul unde se odihnește este plăcut
Și că ţinutul lui este măreţ;
Își pleacă umărul#1 Sam. 10:9. sub povară
Și se supune birului.
16Dan#Deut. 33:22. Jud. 18:1,2. va judeca pe poporul său,
Ca una din seminţiile lui Israel.
17Dan va fi#Jud. 18:28. un șarpe pe drum,
O năpârcă pe cărare,
Mușcând călcâiele calului,
Făcând să cadă călăreţul pe spate.
18În ajutorul#Ps. 25:5; 119:166,174. Is. 25:9. Tău nădăjduiesc, Doamne!
19Peste Gad#Deut. 33:20. 1 Cron. 5:18. vor da iureș cete înarmate,
Dar și el va da iureș peste ele și le va urmări.
20Așer#Deut. 33:24. Ios. 19:24. dă o hrană minunată;
El va da bucate alese împăraţilor.
21Neftali#Deut. 33:23. este o cerboaică slobodă,
Rostește cuvinte frumoase.
22Iosif este vlăstarul unui pom roditor,
Vlăstarul unui pom roditor sădit lângă un izvor;
Ramurile lui se înalţă deasupra zidului.
23Arcașii l-au aţâţat#Cap. 37:4,24,28; 39:20; 42:21. Ps. 118:13., au aruncat săgeţi
Și l-au urmărit cu ura lor.
24Dar arcul#Iov 29:20. Ps. 37:15. lui a rămas tare
Și mâinile lui au fost întărite
De mâinile Puternicului#Ps. 132:2,5. lui Iacov:
Și a ajuns astfel#Cap. 45:11; 47:12; 50:21. păstorul#Ps. 80:1., stânca#Is. 28:16. lui Israel.
25Aceasta este lucrarea#Cap. 28:13,21; 35:3; 43:23. Dumnezeului tatălui tău, care te va ajuta;
Aceasta este lucrarea#Cap. 17:1; 35:11. Celui Atotputernic, care#Deut. 33:13. te va binecuvânta
Cu binecuvântările cerurilor de sus,
Cu binecuvântările apelor de jos,
Cu binecuvântările ţâţelor și ale pântecelui mamei.
26Binecuvântările tatălui tău
Întrec binecuvântările părinţilor mei și se înalţă
Până în creștetul dealurilor veșnice#Deut. 33:15. Hab. 3:6.:
Ele#Deut. 33:16. să vină peste capul lui Iosif,
Peste creștetul capului domnului fraţilor săi!
27Beniamin#Jud. 20:21,25. Ezec. 22:25,27. este un lup care sfâșie;
Dimineaţa mănâncă prada,
Iar seara#Num. 23:24. Est. 8:11. Ezec. 39:10. Zah. 14:1,7. împarte prada răpită.”
28Aceștia sunt toţi cei ce alcătuiesc cele douăsprezece seminţii ale lui Israel. Și acestea sunt lucrurile pe care li le-a spus tatăl lor când i-a binecuvântat. I-a binecuvântat pe fiecare cu o binecuvântare deosebită.
Moartea lui Iacov
29Apoi le-a dat porunca următoare: „Eu am să fiu adăugat#Cap. 15:15; 25:8. la poporul meu, deci să mă îngropaţi#Cap. 47:30. 2 Sam. 19:37. împreună cu părinţii mei, în peștera#Cap. 50:13. care este în ogorul hetitului Efron, 30în peștera din ogorul Macpela, care este faţă în faţă cu Mamre, în ţara Canaan. Acesta este ogorul pe care#Cap. 23:16. l-a cumpărat Avraam de la hetitul Efron ca moșie de înmormântare. 31Acolo#Cap. 23:19; 25:9. au îngropat pe Avraam și pe Sara, nevasta lui; acolo au îngropat#Cap. 35:29. pe Isaac și pe Rebeca, nevasta lui, și acolo am îngropat eu pe Lea. 32Ogorul și peștera care se află acolo au fost cumpărate de la fiii lui Het.” 33Când a isprăvit Iacov de dat porunci fiilor săi, și-a tras picioarele în pat, și-a dat duhul și a fost adăugat#Vers. 29. la poporul său.