Geneza 24
VDC

Geneza 24

24
Rebeca cerută în căsătorie pentru Isaac
1Avraam#Cap. 18:11; 21:5. era bătrân, înaintat în vârstă, și Domnul binecuvântase#Cap. 13:2; 24:35. Ps. 112:3. Prov. 10:22. pe Avraam în orice lucru. 2Avraam a zis celui mai bătrân#Cap. 15:2. rob din casa lui, care era îngrijitorul#Vers. 10; 39:4-6. tuturor averilor lui: „Pune-ţi#Cap. 47:29. 1 Cron. 29:24. Plâng. 5:6., te rog, mâna sub coapsa mea 3și te voi pune să juri#Cap. 14:22. Deut. 6:13. Ios. 2:12. pe Domnul Dumnezeul cerului și Dumnezeul pământului că#Cap. 26:35; 27:46; 28:2. Exod 34:16. Deut. 7:3. nu vei lua fiului meu o nevastă dintre fetele canaaniţilor în mijlocul cărora locuiesc, 4ci#Cap. 28:2. te vei duce în ţara#Cap. 12:1. și la rudele mele să iei nevastă fiului meu Isaac.” 5Robul i-a răspuns: „Poate că femeia n-are să vrea să mă urmeze în ţara aceasta. Va trebui să duc oare pe fiul tău în ţara de unde ai ieșit tu?” 6Avraam i-a zis: „Să nu care cumva să duci pe fiul meu acolo! 7Domnul Dumnezeul cerului, care#Cap. 12:1. m-a scos din casa tatălui meu și din patria mea, care mi-a vorbit și mi-a jurat zicând: ‘Seminţei#Cap. 12:7; 13:15; 15:18; 17:8. Exod 32:13. Deut. 1:8; 34:4. Fapte 7:5. tale voi da ţara aceasta’, va#Exod 23:20,23; 33:2. Evr. 1:14. trimite pe Îngerul Său înaintea ta, și de acolo vei lua o nevastă fiului meu. 8Dacă femeia nu va vrea să te urmeze, vei#Ios. 2:17,20. fi dezlegat de jurământul acesta pe care te pun să-l faci. Cu niciun chip să nu duci însă acolo pe fiul meu.” 9Robul și-a pus mâna sub coapsa stăpânului său Avraam și i-a jurat că are să păzească aceste lucruri. 10Robul a luat zece cămile dintre cămilele stăpânului său și a plecat, având#Vers. 2. cu el toate lucrurile de preţ ale stăpânului său. S-a sculat și a plecat în Mesopotamia, în cetatea#Cap. 27:43. lui Nahor. 11A lăsat cămilele să se odihnească, în genunchi, afară din cetate, lângă o fântână. Era seara, pe vremea când ies femeile#Exod 2:16. 1 Sam. 9:11. să scoată apă. 12Și a zis: „Doamne, Dumnezeul#Vers. 27. Cap. 26:24; 28:13; 32:9. Exod 3:6,15. stăpânului meu Avraam! Te rog, dă-mi izbândă#Neem. 1:11. Ps. 37:5. astăzi și îndură-Te de stăpânul meu Avraam. 13Iată, stau#Vers. 43. lângă izvorul acesta de apă, și fetele#Cap. 29:9. Exod 2:16. oamenilor din cetate vin să scoată apă. 14Fă ca fata căreia îi voi zice: ‘Pleacă-ţi vadra, te rog, ca să beau’ și care va răspunde: ‘Bea și am să dau de băut și cămilelor tale’ să fie aceea pe care ai rânduit-o Tu pentru robul Tău Isaac! Și prin aceasta#Jud. 6:17,37. 1 Sam. 6:7; 14:10; 20:7. voi cunoaște că Te-ai îndurat de stăpânul meu.” 15Nu sfârșise el încă de vorbit și a ieșit cu vadra pe umăr Rebeca, fata lui Betuel, fiul Milcăi#Cap. 11:29; 22:23., nevasta lui Nahor, fratele lui Avraam. 16Fata era#Cap. 26:7. foarte frumoasă, era fecioară și niciun bărbat n-avusese legături cu ea. Ea s-a coborât la izvor, și-a umplut vadra și s-a suit iarăși. 17Robul a alergat înaintea ei și a zis: „Dă-mi, te rog, să beau puţină apă din vadra ta.” 18„Bea, domnul meu”, a răspuns#1 Pet. 3:8; 4:9. ea. Și s-a grăbit de a plecat vadra pe mână și i-a dat să bea. 19După ce i-a dat și a băut de s-a săturat, a zis: „Am să scot apă și pentru cămilele tale, până vor bea și se vor sătura.” 20A vărsat în grabă vadra în adăpătoare și a alergat iarăși la fântână ca să scoată apă și a scos pentru toate cămilele lui. 21Omul o privea cu mirare și fără să zică nimic, ca să vadă dacă Domnul#Vers. 12,56. a făcut să-i izbutească sau nu călătoria. 22Când s-au săturat cămilele de băut, omul a luat o verigă#Exod 32:2,3. Is. 3:19-21. Ezec. 16:11,12. 1 Pet. 3:3. de aur de greutatea unei jumătăţi de siclu și două brăţări grele de zece sicli de aur. 23Și a zis: „A cui fată ești? Spune-mi, te rog. Este loc pentru noi în casa tatălui tău, ca să rămânem peste noapte?” 24Ea a răspuns: „Eu sunt#Cap. 22:23. fata lui Betuel, fiul Milcăi și al lui Nahor.” 25Și i-a zis mai departe: „Avem paie și nutreţ din belșug și este și loc de găzduit peste noapte.” 26Atunci, omul#Vers. 52. Exod 4:31. a plecat capul și s-a aruncat cu faţa la pământ înaintea Domnului, 27zicând: „Binecuvântat să fie Domnul Dumnezeul#Exod 18:10. Rut 4:14. 1 Sam. 25:32,39. 2 Sam. 18:28. Luca 1:68. stăpânului meu Avraam, care n-a părăsit îndurarea#Cap. 32:10. Ps. 98:3. și credincioșia Lui faţă de stăpânul meu! Domnul m-a îndreptat#Vers. 48. în casa fraţilor stăpânului meu.” 28Fata a alergat și a istorisit mamei sale acasă cele întâmplate. 29Rebeca avea un frate, numit Laban#Cap. 29:5.. Și Laban a alergat afară la omul acela, la izvor. 30Văzuse veriga și brăţările în mâinile surorii sale și auzise pe soră-sa Rebeca spunând: „Așa mi-a vorbit omul acela.” A venit dar la omul acela, care stătea lângă cămile la izvor, 31și a zis: „Vino, binecuvântatul#Cap. 26:29. Jud. 17:2. Rut 3:10. Ps. 115:15. Domnului! Pentru ce stai afară? Am pregătit casa și am pregătit un loc pentru cămile.” 32Omul a intrat în casă. Laban a pus să descarce cămilele, a dat#Cap. 43:24. Jud. 19:21. paie și nutreţ cămilelor și a adus apă pentru spălat picioarele omului aceluia și ale oamenilor care erau cu el. 33Apoi, i-a dat să mănânce. Dar el a zis: „Nu mănânc#Iov 23:12. Ioan 4:34. Efes. 6:5-7. până nu voi spune ce am de spus.” „Vorbește!” a zis Laban. 34Atunci, el a zis: „Eu sunt robul lui Avraam. 35Domnul a umplut#Vers. 1. Cap. 13:2. de binecuvântări pe stăpânul meu, care a ajuns la mare propășire. I-a dat oi și boi, argint și aur, robi și roabe, cămile și măgari. 36Sara, nevasta stăpânului meu, a născut#Cap. 21:2; 21:10; 25:5. la bătrâneţe un fiu stăpânului meu și lui i-a dat el tot ce are. 37Stăpânul#Vers. 3. meu m-a pus să jur și a zis: ‘Să nu iei fiului meu o nevastă dintre fetele canaaniţilor, în ţara cărora locuiesc, 38ci#Vers. 4. să te duci în casa tatălui meu și la rudele mele, ca de acolo să iei nevastă fiului meu.’ 39Eu#Vers. 5. am zis stăpânului meu: ‘Poate că femeia n-are să vrea să mă urmeze.’ 40Și el mi-a răspuns#Vers. 7.: ‘Domnul, înaintea#Cap. 17:1. căruia umblu, va trimite pe Îngerul Său cu tine și-ţi va da izbândă în călătorie și vei lua fiului meu o nevastă din rudele și din casa tatălui meu. 41Vei#Vers. 8. fi dezlegat de jurământul pe care mi-l faci dacă te vei duce la rudele mele și, dacă nu ţi-o vor da, vei fi dezlegat de jurământul pe care mi-l faci.’ 42Eu am ajuns azi la izvor și am zis: ‘Doamne#Vers. 12., Dumnezeul stăpânului meu Avraam, dacă binevoiești să-mi dai izbândă în călătoria pe care o fac, 43iată, eu#Vers. 13. stau la izvorul de apă, și fata care va ieși să scoată apă și căreia îi voi zice: «Dă-mi, te rog, să beau puţină apă din vadra ta» 44și care îmi va răspunde: «Bea tu însuţi și voi da de băut și cămilelor tale», fata aceea să fie nevasta pe care a rânduit-o Domnul pentru fiul stăpânului meu!’ 45Înainte#Vers. 15. de a sfârși de vorbit#1 Sam. 1:13. în inima mea, iată că a ieșit Rebeca cu vadra pe umăr, s-a coborât la izvor și a scos apă. Eu i-am zis: ‘Dă-mi să beau, te rog.’ 46Ea s-a grăbit, și-a plecat vadra deasupra umărului și a zis: ‘Bea și voi da de băut și cămilelor tale.’ Am băut și a dat de băut și cămilelor mele. 47Eu am întrebat-o și am zis: ‘A cui fată ești?’ Ea a răspuns: ‘Sunt fata lui Betuel, fiul lui Nahor și al Milcăi.’ I-am pus#Ezec. 16:11,12. veriga în nas și brăţările la mâini. 48Apoi am plecat#Vers. 26. capul, m-am aruncat cu faţa la pământ înaintea Domnului și am binecuvântat pe Domnul Dumnezeul stăpânului meu Avraam că m-a călăuzit pe calea cea dreaptă, ca să iau pe fata fratelui#Cap. 22:23. stăpânului meu pentru fiul lui. 49Acum, dacă voiţi să arătaţi bunăvoinţă#Cap. 47:29. Ios. 2:14. și credincioșie faţă de stăpânul meu, spuneţi-mi; dacă nu, spuneţi-mi iarăși, ca să mă îndrept la dreapta sau la stânga.” 50Laban și Betuel, drept răspuns, au zis: „De la Domnul#Ps. 118:23. Mat. 21:42. Marcu 12:11. vine lucrul acesta; noi nu-ţi mai putem spune#Cap. 31:24. nici rău, nici bine. 51Iată, Rebeca este#Cap. 20:15. înaintea ta; ia-o și du-te, ca să fie nevasta fiului stăpânului tău, cum a spus Domnul.” 52Când a auzit robul lui Avraam cuvintele lor, s-a aruncat#Vers. 26. cu faţa la pământ înaintea Domnului. 53Și robul a scos scule#Exod 3:22; 11:2; 12:35. de argint, scule de aur și îmbrăcăminte, pe care le-a dat Rebecăi; a dat, de asemenea, daruri bogate#2 Cron. 21:3. Ezra 1:6. fratelui său și mamei sale. 54După aceea, au mâncat și au băut, el și oamenii care erau împreună cu el, și s-au culcat. Dimineaţa când s-au sculat, robul a zis: „Lăsaţi-mă#Vers. 56,59. să mă întorc la stăpânul meu.” 55Fratele și mama fetei au zis: „Fata să mai rămână câtva timp cu noi, măcar vreo zece zile: pe urmă, poate să plece.” 56El le-a răspuns: „Nu mă opriţi, fiindcă Domnul mi-a dat izbândă în călătoria mea; lăsaţi-mă să plec și să mă duc la stăpânul meu.” 57Atunci, ei au răspuns: „Să chemăm pe fată și s-o întrebăm.” 58Au chemat dar pe Rebeca și i-au zis: „Vrei să te duci cu omul acesta?” „Da, vreau”, a răspuns ea. 59Și au lăsat pe sora lor Rebeca să plece cu doica#Cap. 35:8. ei, cu robul lui Avraam și cu oamenii lui. 60Au binecuvântat pe Rebeca și i-au zis: „O, sora noastră, să ajungi mama#Cap. 17:16. a mii de zeci de mii și sămânţa#Cap. 22:17. ta să stăpânească cetăţile vrăjmașilor săi!” 61Rebeca s-a sculat, împreună cu slujnicele ei, au încălecat pe cămile și au urmat pe omul acela. Robul a luat pe Rebeca și a plecat. 62Isaac se întorsese de la fântâna#Cap. 16:14; 25:11. Lahai-Roi, căci locuia în ţara de miazăzi. 63Într-o seară, când Isaac ieșise să cugete în taină#Ios. 1:8. Ps. 1:2; 77:12; 119:15; 143:5. pe câmp, a ridicat ochii și s-a uitat; și iată că veneau niște cămile. 64Rebeca a ridicat și ea ochii, a văzut pe Isaac și s-a dat#Ios. 15:18. jos de pe cămilă. 65Și a zis robului: „Cine este omul acesta care vine înaintea noastră pe câmp?” Robul a răspuns: „Este stăpânul meu!” Atunci, ea și-a luat marama și s-a acoperit. 66Robul a istorisit lui Isaac toate lucrurile pe care le făcuse. 67Isaac a dus pe Rebeca în cortul mamei sale Sara; a luat pe Rebeca, ea a fost nevasta lui, și el a iubit-o. Astfel a fost mângâiat#Cap. 38:12. Isaac pentru pierderea mamei sale.

© Drepturi de autor British and Foreign Bible Society (BFBS) și Societatea Biblică Interconfesională din România (SBIR) 1924, 2016
© copyright British and Foreign Bible Society and the Interconfessional Bible Society of Romania 1924, 2016


Learn More About Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924, Dumitru Cornilescu