Parallel
9
Întoarcerea lui Saul
1Dar Saul#Cap. 8:3. Gal. 1:13. 1 Tim. 1:13. sufla încă ameninţarea și uciderea împotriva ucenicilor Domnului. S-a dus la marele preot 2și i-a cerut scrisori către sinagogile din Damasc, ca, dacă va găsi pe unii umblând pe Calea credinţei, atât bărbaţi, cât și femei, să-i aducă legaţi la Ierusalim. 3Pe drum, când#Cap. 22:6; 26:12. 1 Cor. 15:8. s-a apropiat de Damasc, deodată a strălucit o lumină din cer în jurul lui. 4El a căzut la pământ și a auzit un glas, care-i zicea: „Saule, Saule, pentru ce#Mat. 25:40. Mă prigonești?” 5„Cine ești Tu, Doamne?” a răspuns el. Și Domnul a zis: „Eu sunt Isus, pe care-L prigonești. Ţi-ar fi greu#Cap. 5:39. să arunci înapoi cu piciorul într-un ţepuș.” 6Tremurând și plin de frică, el a zis: „Doamne, ce#Luca 3:10. Cap. 2:37; 16:30. vrei să fac?” „Scoală-te”, i-a zis Domnul, „intră în cetate și ţi se va spune ce trebuie să faci.” 7Oamenii#Dan. 10:7. Cap. 22:9; 26:13. care-l însoţeau au rămas încremeniţi; auzeau în adevăr glasul, dar nu vedeau pe nimeni. 8Saul s-a sculat de la pământ și, măcar că ochii îi erau deschiși, nu vedea nimic. L-au luat de mâini și l-au dus în Damasc. 9Trei zile n-a văzut și n-a mâncat, nici n-a băut nimic. 10În Damasc era un ucenic numit#Cap. 22:12. Anania. Domnul i-a zis într-o vedenie: „Anania!” „Iată-mă, Doamne”, a răspuns el. 11Și Domnul i-a zis: „Scoală-te, du-te pe uliţa care se cheamă Dreaptă și caută în casa lui Iuda pe unul zis Saul, un om din Tars#Cap. 21:39; 22:3.. Căci iată, el se roagă. 12Și a văzut în vedenie pe un om, numit Anania, intrând la el și punându-și mâinile peste el, ca să-și capete iarăși vederea.” 13„Doamne”, a răspuns Anania, „am auzit de la mulţi despre toate#Vers. 1. relele pe care le-a făcut omul acesta sfinţilor Tăi în Ierusalim, 14ba și aici are puteri din partea preoţilor celor mai de seamă ca să lege pe toţi care#Vers. 21. Cap. 7:59; 22:16. 1 Cor. 1:2. 2 Tim. 2:22. cheamă Numele Tău.” 15Dar Domnul i-a zis: „Du-te, căci el#Cap. 13:2; 22:21; 26:17. Rom. 1:1. 1 Cor. 15:10. Gal. 1:15. Efes. 3:7,8. 1 Tim. 2:7. 2 Tim. 1:11. este un vas pe care l-am ales ca să ducă Numele Meu înaintea neamurilor#Rom. 1:5; 11:13. Gal. 2:7,8., înaintea împăraţilor#Cap. 25:22,23; 26:1. și înaintea fiilor lui Israel; 16și îi#Cap. 20:23; 21:11. 2 Cor. 11:23. voi arăta tot ce trebuie să sufere pentru Numele Meu.” 17Anania#Cap. 22:12,13. a plecat; și, după ce a intrat în casă, a pus#Cap. 8:17. mâinile peste Saul și a zis: „Frate Saule, Domnul Isus, care ţi S-a arătat pe drumul pe care veneai, m-a trimis ca să capeţi vederea și să#Cap. 2:4; 4:31; 8:17; 13:52. te umpli de Duhul Sfânt.” 18Chiar în clipa aceea, au căzut de pe ochii lui un fel de solzi, și el și-a căpătat iarăși vederea. Apoi s-a sculat și a fost botezat. 19După ce a mâncat, a prins iarăși putere. Saul#Cap. 26:20. a rămas câteva zile cu ucenicii care erau în Damasc. 20Și îndată a început să propovăduiască în sinagogi că#Cap. 8:37. Isus este Fiul lui Dumnezeu. 21Toţi cei ce-l ascultau rămâneau uimiţi și ziceau: „Nu este el#Cap. 8:3. Vers. 1. Gal. 1:13,23. acela care făcea prăpăd în Ierusalim, printre cei ce chemau Numele acesta? Și n-a venit el aici ca să-i ducă legaţi înaintea preoţilor celor mai de seamă?” 22Totuși Saul se întărea din ce în ce mai mult și făcea de rușine#Cap. 18:28. pe iudeii care locuiau în Damasc, dovedind că Isus este Hristosul.
Iudeii caută să omoare pe Saul
23După câtva timp, iudeii s-au#Cap. 23:12; 25:3. 2 Cor. 11:26. sfătuit să-l omoare, 24și uneltirea#2 Cor. 11:32. lor a ajuns la cunoștinţa lui Saul. Porţile erau păzite zi și noapte, ca să-l omoare. 25Dar, într-o noapte, ucenicii l-au luat și l-au#Ios. 2:15. 1 Sam. 19:12. coborât prin zid, dându-l jos într-o coșniţă. 26Când a ajuns#Cap. 22:17. Gal. 1:17,18. în Ierusalim, Saul a căutat să se lipească de ucenici, dar toţi se temeau de el, căci nu puteau să creadă că este ucenic. 27Atunci#Cap. 4:36; 13:2., Barnaba l-a luat cu el, l-a dus la apostoli și le-a istorisit cum, pe drum, Saul văzuse pe Domnul, care i-a vorbit, și cum#Vers. 20,22. în Damasc propovăduise cu îndrăzneală în Numele lui Isus. 28De atunci se ducea#Gal. 1:18. și venea împreună cu ei în Ierusalim 29și propovăduia cu îndrăzneală în Numele Domnului. Vorbea și se întreba și cu evreii care vorbeau grecește#Cap. 6:1; 11:20., dar#Vers. 23. 2 Cor. 11:26. ei căutau să-l omoare. 30Când au aflat fraţii de lucrul acesta, l-au dus la Cezareea și l-au pornit la Tars.
Vindecarea lui Enea
31Biserica#Cap. 8:1. se bucura de pace în toată Iudeea, Galileea și Samaria, se întărea sufletește și umbla în frică de Domnul și, cu ajutorul Duhului Sfânt, se înmulţea. 32Pe când cerceta Petru pe#Cap. 8:14. toţi sfinţii, s-a coborât și la cei ce locuiau în Lida. 33Acolo a găsit un om, anume Enea, care zăcea de opt ani olog în pat. 34„Enea”, i-a zis Petru, „Isus Hristos te#Cap. 3:6,16; 4:10. vindecă; scoală-te și fă-ţi patul.” Și Enea s-a sculat îndată. 35Toţi locuitorii din Lida și din Sarona#1 Cron. 5:16. l-au văzut și s-au#Cap. 11:21. întors la Domnul.
Învierea Tabitei
36În Iope, era o uceniţă numită Tabita, nume care, în tălmăcire, se zice Dorca. Ea făcea o mulţime de#1 Tim. 2:10. Tit 3:8. fapte bune și milostenii. 37În vremea aceea, s-a îmbolnăvit și a murit. După ce au scăldat-o, au pus-o într-o odaie de sus#Cap. 1:13.. 38Fiindcă Lida este aproape de Iope, ucenicii, când au auzit că Petru este acolo, au trimis doi oameni la el să-l roage: „Nu pregeta să vii până la noi.” 39Petru s-a sculat și a plecat împreună cu ei. Când a sosit, l-au dus în odaia de sus. Toate văduvele l-au înconjurat plângând și i-au arătat hainele și cămășile pe care le făcea Dorca pe când era cu ele. 40Petru a scos#Mat. 9:25. pe toată lumea afară, a îngenuncheat#Cap. 7:60. și s-a rugat; apoi, s-a întors spre trup și a#Marcu 5:41,42. Ioan 11:43. zis: „Tabita, scoală-te!” Ea a deschis ochii și, când a văzut pe Petru, a stat în capul oaselor. 41El i-a dat mâna și a ridicat-o în sus. A chemat îndată pe sfinţi și pe văduve și le-a pus-o înainte vie. 42Minunea aceasta a fost cunoscută în toată cetatea Iope și#Ioan 11:45; 12:11. mulţi au crezut în Domnul. 43Petru a rămas multe zile în Iope, la un tăbăcar numit Simon#Cap. 10:6..