Faptele Apostolilor 1
VDC

Faptele Apostolilor 1

1
Înălțarea lui Isus
1Teofile#Luca 1:3., în cea dintâi carte a mea, am vorbit despre tot ce a început Isus să facă și să învețe pe oameni, 2de la început până#Marcu 16:19. Luca 9:51; 24:51. Vers. 9. 1 Tim. 3:16. în ziua în care S-a înălțat la cer, după ce, prin Duhul Sfânt, dăduse#Mat. 28:19. Marcu 16:15. Ioan 20:21. Cap. 10:41,42. poruncile Sale apostolilor pe care-i alesese. 3După patima Lui, li S-a înfățișat viu#Marcu 16:14. Luca 24:36. Ioan 20:19,26; 21:1,14. 1 Cor. 15:5., prin multe dovezi, arătându-li-Se deseori timp de patruzeci de zile și vorbind cu ei despre lucrurile privitoare la Împărăția lui Dumnezeu. 4Pe#Luca 24:43,49. când Se afla cu ei, le-a poruncit să nu se depărteze de Ierusalim, ci să aștepte acolo făgăduința Tatălui, „pe care#Luca 24:49. Ioan 14:16,26,27; 15:26; 16:7. Cap. 2:33., le-a zis El, „ați auzit-o de la Mine. 5Căci#Mat. 3:11. Cap. 11:16; 19:4. Ioan a botezat cu apă, dar voi, nu după multe zile, veți#Ioel 3:18. Cap. 2:4; 11:15. fi botezați cu Duhul Sfânt.” 6Deci apostolii, pe când erau strânși laolaltă, L-au întrebat: „Doamne#Mat. 24:3., în vremea aceasta ai de gând să așezi#Is. 1:26. Dan. 7:27. Amos 9:11. din nou Împărăția lui Israel?” 7El le-a răspuns: „Nu#Mat. 24:36. Marcu 13:32. 1 Tes. 5:1. este treaba voastră să știți vremurile sau soroacele; pe acestea Tatăl le-a păstrat sub stăpânirea Sa. 8Ci#Cap. 2:1,4. voi veți primi o putere, când Se va coborî#Luca 24:49. Duhul Sfânt peste voi, și-Mi veți#Luca 24:48. Ioan 15:27. Vers. 22. Cap. 2:32. fi martori în Ierusalim, în toată Iudeea, în Samaria și până la marginile pământului.” 9După#Luca 24:51. Ioan 6:62. ce a spus aceste lucruri, pe când se uitau ei la El, S-a înălțat#Vers. 2. la cer, și un nor L-a ascuns din ochii lor. 10Și cum stăteau ei cu ochii pironiți spre cer pe când Se suia El, iată că li s-au arătat doi bărbați îmbrăcați în#Mat. 28:3. Marcu 16:5. Luca 24:4. Ioan 20:12. Cap. 10:3,30. alb 11și au zis: „Bărbați galileeni#Cap. 2:7; 13:31., de ce stați și vă uitați spre cer? Acest Isus care S-a înălțat la cer din mijlocul vostru va#Dan. 7:13. Mat. 24:30. Marcu 13:26. Luca 21:27. Ioan 14:3. 1 Tes. 1:10; 4:16. 2 Tes. 1:10. Apoc. 1:7. veni în același fel cum L-ați văzut mergând la cer.”
Întoarcerea apostolilor
12Atunci#Luca 24:52., ei s-au întors în Ierusalim din muntele numit al Măslinilor, care este lângă Ierusalim, departe cât un drum în ziua Sabatului. 13Când au ajuns acasă, s-au suit în#Cap. 9:37,39; 20:8. odaia de sus, unde stăteau de obicei. Erau Petru#Mat. 10:2-4., Iacov, Ioan, Andrei, Filip, Toma, Bartolomeu, Matei, Iacov, fiul lui Alfeu, Simon#Luca 6:15. Zelotul și Iuda#Iuda 1., fiul lui Iacov. 14Toți aceștia#Cap. 2:1,46. stăruiau cu un cuget în rugăciune și în cereri, împreună cu femeile#Luca 23:49,55; 24:10. și cu Maria, mama lui Isus, și cu frații#Mat. 13:55. Lui.
Alegerea lui Matia
15În zilele acelea, Petru s-a sculat în mijlocul fraților – numărul#Apoc. 3:4. celor adunați laolaltă era de aproape o sută douăzeci – și a zis: 16„Fraților, trebuia să se împlinească Scriptura#Ps. 41:9. Ioan 13:18. spusă de Duhul Sfânt mai înainte, prin gura lui David, despre Iuda, care#Luca 22:47. Ioan 18:3. a fost călăuza celor ce au prins pe Isus. 17El#Mat. 10:4. Luca 6:16. era din numărul nostru și era părtaș al aceleiași slujbe#Vers. 25. Cap. 12:25; 20:24; 21:19.. 18Omul#Mat. 27:5,7,8. acesta a dobândit un ogor cu plata#Mat. 26:15. 2 Pet. 2:15. nelegiuirii lui, a căzut cu capul în jos, a plesnit în două prin mijloc și i s-au vărsat toate măruntaiele. 19Lucrul acesta a ajuns așa de cunoscut de toți locuitorii din Ierusalim, încât ogorul acela a fost numit în limba lor: ‘Acheldama’, adică: ‘Ogorul sângelui’. 20În adevăr, în cartea Psalmilor este scris: ‘Locuința lui să rămână#Ps. 69:25. pustie și nimeni să nu locuiască în ea!’ și ‘Slujba#Ps. 109:8. lui s-o ia altul!’ 21Trebuie deci ca, dintre cei ce ne-au însoțit în toată vremea în care a trăit Domnul Isus între noi, 22cu începere#Marcu 1:1. de la botezul lui Ioan până în ziua când S-a înălțat#Vers. 9. El de la noi, să fie rânduit unul care să ne însoțească drept#Ioan 15:27. Vers. 8. Cap. 4:33. martor al învierii Lui.” 23Ei au pus înainte pe doi: pe Iosif, numit Barsaba#Cap. 15:22., zis și Iust, și pe Matia. 24Apoi au făcut următoarea rugăciune: „Doamne, Tu, care#1 Sam. 16:7. 1 Cron. 28:9; 29:17. Ier. 11:20; 17:10. Cap. 15:8. Apoc. 2:23. cunoști inimile tuturor oamenilor, arată-ne pe care din acești doi l-ai ales, 25ca#Vers. 17. să ia loc în slujba și apostolia aceasta, din care a căzut Iuda, ca să meargă la locul lui.” 26Au tras la sorți, și sorțul a căzut pe Matia, care a fost numărat împreună cu cei unsprezece apostoli.

© Drepturi de autor British and Foreign Bible Society (BFBS) și Societatea Biblică Interconfesională din România (SBIR) 1924, 2014

© copyright British and Foreign Bible Society and the Interconfessional Bible Society of Romania 1924, 2014


Learn More About Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924, Dumitru Cornilescu

Encouraging and challenging you to seek intimacy with God every day.


YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy.