Mateo 1
JAA

Mateo 1

1
Sesowi ka iti me inimetemone amake.
1Sesowi Kirisito hinakiti memetemoneke haro. Abarao ka noti Tafi tohehi ka notimatamona amaka, Sesowi.
2Abarao Isaki batimatamona amaka. Isaki Yako batimatamona amaka. Yako Yota me ka abimatamona amaka, nisori me ya tabahari. 3Yota biti Beri toha Sera toha ne me ka ami inimetemone amake Tama. Esiro batimatamona amaka Beri. Arao batimatamona amaka Esiro. 4Aminatabi batimatamona amaka Arao. Naso batimatamona amaka Aminatabi. Saomo batimatamona amaka Naso. 5Bowasi batimatamona amaka Saomo. Mati ini Haabi toha nemetemoneke. Obeti batimatamona amaka, Bowasi. Mati inimetemone amake Hoti. Sese batimatamona amaka Obeti.
6Tafi batimatamona amaka Sese. Saromao batimatamona amaka Tafi. Saromao mati Oria fati tohibehemetemoneke. 7Hobowao batimatamona amaka Saromao. Abiasi batimatamona amaka Hobowao. Asa batimatamona amaka Abiasi. 8Sosafa batimatamona amaka Asa. Sorao batimatamona amaka Sosafa. Osiasi batimatamona amaka Sorao. 9Yotao batimatamona amaka Osiasi. Akasi batimatamona amaka Yotao. Esekiasi batimatamona amaka Akasi. 10Manase batimatamona amaka Esekiasi. Amo batimatamona amaka Manase. Sosia batimatamona amaka Amo.
11Sekonia batimatamona amaka Sosia, nisori me ya tabahari. Sekonia me sawi ka yama ya Ihayeo me me towakamehemetemoneke Babironia ka mati. 12Babironia ka me me towakami hawa tohi ya Saratieo batimatamona amaka Sekonia. Sorobabeo batimatamona amaka Saratieo. 13Abioti batimatamona amaka Sorobabeo. Eriaki batimatamona amaka Abioti. Aso batimatamona amaka Eriaki. 14Satoki batimatamona amaka Aso. Aki batimatamona amaka Satoki. Erioti batimatamona amaka Aki. 15Eriaso batimatamona amaka Erioti. Mata batimatamona amaka Eriaso. Yako batimatamona amaka Mata.
16Yose batimatamona amaka Yako. Maria Yose fatimetemone amake. Sesowi Maria bitimatamona amaka, ino Kirisito me hinihatehari.
17Abarao tohaba nematamonaka, mata ya. Abarao nowati ya Tafi hinakiti me tamehemetemoneke 14 me toha mati. Tafi tohaba nematamonaka. Babironia ya me toka me ka iti me 14 tohemetemoneke, Tafi nowati ya. Babironia ya me toka me tohaba nemetemoneke. Kirisito hinakiti me tamehemetemoneke 14 me toha mati, Babironia ya me toka me nowati ka mati.
Sesowi watehimatamonaka.
18Sesowi Kirisito wate wati e nematamonaka ahi. Sesowi mati Maria tohaha Yose hitihabone hinehemetemoneke. Yose Maria ahi rematamonaka mata. Maria hine watohemetemoneke nabati weye naro, Teoso Kanamori ehene. 19Yose yahe ka fatibone kamini nofarematamonaka me one ni ya, nabati weye naro. Hine ya hiyosemahabone hinehemetemoneke, ati watarari. 20Yose ati boti yama nima ne amo ne Teoso nanarifa watari awehimatamonaka. Teoso nanarifa ati yana nematamonaka.
"Yose Tafi ka noti watorima tinahi. Maria iti nakomerima tinahi, nabati weye naro Teoso Kanamori ehene. 21Biti watehibonaka. Ino tinawatehibanaka. Sesowi tohehibanaka, hinaka mera kasomatehibana. Sesowi mera kasomatehiba amaka me ihi hiyara mati, me ahabarahabone mati", Teoso nanarifa ati nematamonaka.
22Hibati ka Teoso ati kakamina atimatamona nima Sesowi wati nematamonaka. Teoso ati kakamina ati e nematamonaka ahi:
23"Fana atona me makiti ahi hiraha nabati weye tehaboneke. Biti watatehibonaka. Ino me hinawatatehiba amaka. Emanoweo tohatehiba amaka. E ati ka amake haro, Teoso e ni ya sawika ati naro".
24Yose watami hiba yama wa ni ya tafihimatamonaka. Fare Teoso nanarifa ati nima Yose ehene nematamonaka, Maria itihari. Me famawemetemoneke Yose taboro ya. 25Hitiha ahi hirehemetemoneke mata biti watamatare ya. Wate inobona Yose hinawatehimatamonaka. Sesowi tohehimatamonaka.

© Wycliffe Bible Translators, Inc.


Learn More About Jarawara: Teoso Ka Yama Hani