Xa-cha-ri 1:19 BD2011 [abbreviation] brought to you by [publisher] Learn More

Devotional

Versions

Cancel
 
19Tôi thưa với vị thiên sứ đã nói với tôi, “Thưa ngài, các sừng nầy có ý nghĩa gì?”Vị thiên sứ ấy trả lời tôi, “Ðây là các sừng đã húc Giu-đa, I-sơ-ra-ên, và Giê-ru-sa-lem văng tứ tán.”