Ru-tơ 1:19 BD2011 [abbreviation] brought to you by [publisher] Learn More

Devotional

Versions

Cancel
 
19Vậy hai người lên đường đi về Bết-lê-hem. Khi họ vừa đến Bết-lê-hem, cả thành đều xôn xao vì hai người. Các bà hỏi nhau, “Có phải đây là Na-ô-mi chăng?”