Versions

Cancel
 
19 như CHÚA đã truyền cho Mô-sê. Như vậy ông lập danh sách họ trong Ðồng Hoang Si-nai.