Giê-rê-mi 1:19 BD2011 [abbreviation] brought to you by [publisher] Learn More

Devotional

Versions

Cancel
 
19Chúng sẽ chiến đấu chống lại ngươi, nhưng chúng sẽ không thắng được ngươi, vì Ta ở với ngươi để giải cứu ngươi,” CHÚA phán.