Cô-lô-se 1:19 BD2011 [abbreviation] brought to you by [publisher] Learn More

Devotional

Versions

Cancel
 
19Vì Ðức Chúa Trời đã vui lòng để trọn bản thể của Ngài ngự trong Ðức Chúa Con,