2 Các Vua 1:1

2 Các Vua 1:1 BD2011

Sau khi A-háp qua đời, dân Mô-áp nổi lên chống lại dân I-sơ-ra-ên.
BD2011: Ban Dich 2011
Share