2 Sa-mu-ên 2:11

2 Sa-mu-ên 2:11 BD2011

Thời gian Ða-vít làm vua trị vì nhà Giu-đa tại Hếp-rôn là bảy năm sáu tháng.
BD2011: Ban Dich 2011
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to 2 Sa-mu-ên 2:11