2 Sa-mu-ên 1:8

2 Sa-mu-ên 1:8 BD2011

Ông hỏi, ‘Ngươi là ai?’ Tôi đáp, ‘Tôi là một người A-ma-léc.’
BD2011: Ban Dich 2011
Share