ꞌThianaattõ 1
DID

ꞌThianaattõ 1

1
ꞌGõõl ꞌcĩ ẽhẽnytaanĩ Nyekuci looc
1Baa ꞌthianaatta, baa ẽhẽnyta Nyekuci hẽẽtkujjieen hĩ looc. 2Nẽẽthĩ, baa nga hẽtẽhẽnya Nyekuci hẽẽtkujjieen hĩ looc, baa hiꞌthihi ꞌgii ꞌcĩ aaĩ loota nĩnga. Baa muguur dioo hĩ maam ꞌcĩg ũdaan looc. Nẽ baa awanĩt Lorii cĩ Nyekuci maamĩ hujjieen.
3Ma ho, õthõõth Nyekuci ĩĩ, “Aꞌnyĩĩk lanyit haara.” Nĩngĩtĩ aaranĩ lanyit nĩĩcĩ noho. 4Ma baa adtuuha Nyekuci ngaatĩ abũnnayyĩ lanyit ko, ikia ẽꞌngẽr lanyit hĩ muguur haauto cũũmõ cũũmõ 5nẽ akateek lanyit ꞌthaar ꞌcĩg kaĩ “Waathĩn,” nẽ akateek muguur ꞌthaar ꞌcĩg kaĩ, “Baalin.” Nĩngĩtĩ aku aayyi ꞌjiaatĩnĩ hĩ loohoth kõr ꞌcĩ oou.
6Ma ho, õthõõth Nyekuci tarĩ ĩĩ, “Aꞌnyĩĩk haau nĩngĩtĩ ẽꞌngẽr maam hĩĩtõ ꞌgoolliok ꞌramma, maam cĩg lokoru hĩ maam cĩg lootu.” 7Nĩngĩtĩ aarĩkĩ Nyekuci nĩngĩtĩ ẽꞌngẽr maam cĩg lokoru hĩ cĩg lootu haauto cũũmõ cũũmõ. Nẽ baa ꞌthẽk aau noho dĩdĩ. 8Ma ngaati, ikia akateek Nyekuci nĩngĩtĩ ẽꞌngẽr maam cĩg lokoru hĩ cĩg lootu ho ĩĩnnĩk, “Hẽẽtkujjieen.” Nẽ baa iita aauto ꞌjiaatĩnĩ hĩ loohoth kõr ꞌcĩ ĩĩn ꞌramma.
9Nẽ tarĩ ikia õthõõth Nyekuci ĩĩ, “Aꞌnyĩĩk maam ꞌcĩg aattĩg loota hollooddik ngaatĩ hõdẽẽthõng, hátĩ hẽdẽẽnyta ꞌthẽẽma.” Nẽ baa ĩdĩmanĩ noho dĩdĩ. 10Nĩngĩtĩ akannẽẽkĩ Nyekuci ꞌthẽẽm annẽẽkĩ, “Looc,” nẽ akateek maam ĩĩnnĩk, “Bũlũc.” Nẽ baa udtuuha Nyekuci ngaatĩ abũnnayyĩ hẽlẽggĩ cieeg vẽlẽk.
11Ma nĩngaata, õthõõth Nyekuci tarĩ ĩĩ, “Aꞌnyĩĩk hẽẽn hĩ artĩ hĩ haal ꞌcĩg aattĩg cũũmõ cũũmõ hubuꞌthia.” Nẽ baa ĩdĩmanĩ noho dĩdĩ. 12Nĩngĩtĩ abũthaanĩ hẽẽna, hẽẽn ꞌcĩg abbiiri ꞌcĩg aꞌnyak bura cũũmõ cũũmõ. Nẽ baa udtuuha Nyekuci ngaatĩ abũnnayyĩ hẽlẽggĩ cieeg vẽlẽk. 13Ma nĩngaata, iita aauto ꞌjiaatĩnĩ hĩ loohoth kõr ꞌcĩ ĩĩn iyyio.
14Ma ho, õthõõth Nyekuci tarĩ ĩĩ, “Aꞌnyĩĩk hẽlẽggĩ ꞌcĩg alanyĩt haauto hẽẽtahujjieen, heꞌngerit waathĩn hĩ baalin, hátĩ hetereꞌthia ꞌgoolliok ꞌcĩg iꞌthianaanĩ waathinniooha hĩ irkiꞌnyia hĩ korriook ꞌcĩg iꞌthianaanĩ tagĩĩthĩ hĩ ũrraat hĩ lõõlõ hĩ lõmmõõtĩn. 15Nẽ aꞌnyĩĩk ĩhõõggõ hẽdẽẽnyta hẽẽtahujjieen, hátĩ hũttũhũlĩt looc.” Nẽ baa ĩdĩmanĩ noho dĩdĩ. 16Nĩngĩtĩ ẽhẽnytaanĩ Nyekuci kõr haara waath nẽ ẽtẽhẽnya nyĩlõk haara baal. Baa nẽ ẽtẽhẽnya nẽẽ mũnyũny buúk. 17Nĩngĩtĩ aarĩkĩ nẽẽ kõr hĩ nyĩlõk hẽẽtahujjieen hũttũhũlĩt looc, 18nẽ ikia aarĩk kõr haara waath nẽ aaꞌnyĩk nyĩlõk haara baal, heꞌngerit lanyit hĩ muguur. Nẽ baa udtuuha Nyekuci ngaatĩ abũnnayyĩ hẽlẽggĩ cieeg vẽlẽk. 19Ma ho, iita aauto ꞌjiaatĩnĩ hĩ loohoth kõr ꞌcĩ ĩĩn ꞌwec.
20Ma ho, õthõõth Nyekuci tarĩ ĩĩ, “Aꞌnyĩĩk hẽlẽggĩ ꞌcĩg mẽẽlĩg ꞌrĩng ꞌcĩg arũgĩ, haauto maamĩtõõ nẽ aꞌnyĩĩk hĩbaallĩ hivvirit hẽẽtahujjieen.” 21Ma nĩngaata, ikia ẽtẽhẽnya Nyekuci hẽlẽggĩ vẽlẽk ꞌcĩg arũgĩ ꞌcĩg õvvõ maamĩtõõ, hĩ idiꞌngwa ꞌcĩg obbitig vẽlẽk maamĩtõõ ꞌcĩg aattĩg cũũmõ cũũmõ, hĩ hĩbaallĩ ꞌcĩg aattĩg cũũmõ cũũmõ ꞌcĩg alilliaan hẽẽtahujjieen. Nẽ baa udtuuha Nyekuci ngaatĩ abũnnayyĩ hẽlẽggĩ cieeg vẽlẽk. 22Ma ho, ikia aggatan Nyekuci ĩhõõggõ nẽ ĩĩ, “Ittirit ĩĩtõ mẽẽlĩg maamĩtõõ nẽ aꞌnyĩĩk hĩbaallĩ buúk hittirit hĩbbĩtĩt looc.” 23Nẽ baa iita aauto ꞌjiaatĩnĩ hĩ loohoth, kõr ꞌcĩ ĩĩn ꞌtur.
24Nẽ ikia õthõõth Nyekuci tarĩ ĩĩ, “Aꞌnyĩĩk idiꞌngwa cĩg moru hĩ cĩg olu hẽdẽẽnyta loota, idiꞌngwa ꞌcĩg obbitig hĩ ꞌcĩg kidicig vẽlẽk cũũmõ cũũmõ.” Nẽ baa ĩdĩmanĩ noho dĩdĩ. 25Nĩngĩtĩ ẽhẽnytaanĩ Nyekuci idiꞌngwa cĩg moru ꞌcĩg aattĩg cũũmõ cũũmõ, hĩ cĩg olu buúk ꞌcĩg aattĩg cũũmõ cũũmõ, hĩ hẽlẽggĩ vẽlẽk ꞌcĩg kidicig ꞌcĩg õvvõ loota. Nẽ baa udtuuha Nyekuci ngaatĩ abũnnayyĩ hẽlẽggĩ cieeg vẽlẽk.
26Nẽ õthõõth Nyekuci tarĩ ĩĩ, “Nẽẽthĩ ꞌyioko, hẽtẽhẽnyta thĩ eet ꞌcĩ aaĩ hĩ naaga, hátĩ hũꞌthũũtĩ ulugo hĩ hĩbaallĩ hĩ idiꞌngwa ꞌcĩg obbitig hĩ ꞌcĩg hidicig vẽlẽk ꞌcĩg õvvõ loota.”
27Nĩngĩtĩ ẽhẽnytaanĩ Nyekuci eet ꞌcĩ maacĩ hĩ ngaa ꞌcĩ ngayyi haauto hĩ nẽẽnĩ. 28Ikia aggatan nẽẽ ĩhõõggõ ĩĩnnĩk, “Ittirria lõhõlĩ ꞌcĩg mẽẽlĩg, hátĩ hiita haggamit looc, hĩ ulugo ꞌcĩg aattĩg bũlũcatõõ, hĩ hĩbaallĩ cĩg hẽẽtkujjieen hĩ idiꞌngwa cĩg lootu vẽlẽk.”
29Nẽ õthõõth Nyekuci tarĩ ĩĩ, “Haaꞌnyuung naa haal hĩ hẽẽn ꞌcĩg abbiiri vẽlẽk hĩĩ ꞌgẽẽn cunuung. 30Nẽ haaꞌnyĩha idiꞌngwa hĩ hĩbaallĩ hĩ hẽlẽggĩ vẽlẽk ꞌcĩg õvvõ hĩ ꞌcĩg õgõlĩt loota, hẽgẽẽcõ arteenit hĩ bõllõõk.” Nẽ baa ĩdĩmanĩ noho dĩdĩ.
31Ma ho, ikia udtuuha Nyekuci ngaatĩ abũnnayyĩ hẽlẽggĩ baag ẽhẽnyta nẽẽ ho vẽlẽk. Nẽ baa iita aauto ꞌjiaatĩnĩ hĩ loohoth kõr ꞌcĩ ĩĩn tõrkõnõn.

© 2017, Wycliffe Bible Translators, Inc., All rights reserved.


Learn More About ꞌBuuk cĩ Thõõth cĩ Nyekuci

Encouraging and challenging you to seek intimacy with God every day.


YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy.