MALAKI 4
PAITE-BSI
4
Toupa Thukhen Vaihawmna
1“Ngai in, a ni a hongtun ziak in, meipi bang in a kuang a; huchi in kisatheite tengteng, gilou nasemte tengteng, buhpawl hi ding uh; huan a hongtung huai ni’n amaute zung leh hiang nuse lou hial in a kang mang ding uh” sepaihte Toupa’n a chi. 2Himahleh nou ka min kihtate kiang ah diktatna ni, a khate a hihdamna toh a hongsuak ding; huchi in na pawtkhe ding ua, huangsung bawngnoute bang in na diang velhvelh ding uhi. 3Huan giloute na sikden ding ua; ka gamtat nichiang in na khepek nuai uah meivu ahi ding uh a hih ziak in, sepaihte Toupa’n a chi.
Theigige dia sapna
4“Horeb a Israel tengteng ading a ka sikha Mosi dan, amah thupiak, thusehte leh vaihawmte ngei, theigige un. 5“Ngai un, Toupa ni thupi leh mulkimhuai a hong tunma in zawlnei Elijah na kiang uah k’on sawl ding hi. 6Pate lungtang tate lam ah, tate lungtang a pate uh lam ah a ngasak ding a; huchilou in zaw hamsia in lei ka gawt kha ding hi.”

Paite OV (Re-edited) Bible - Pathian Laisiangthou

Copyright © 2013 by The Bible Society of India
Used by permission. All rights reserved worldwide.

Learn More About Pathian Laisiangthou - BSI