Mathai 5
CEKNT

Mathai 5

5
Me anghung-a Isu üng angtu lo
1Isu lä khimipui na bung nung kha me anghung qawng-a paw ea aety dy. Tukha äkähui na lä äni tea ly pa ö dy. 2Tukha Isu ma äni ce tea mätu te aetawng pa dy.
Tähang kähawi py saite
Luk 6:20-23
3Äni ma “Säthaw üng säbawng saite aely ngai näte mäny saite khimi na lä tähang hawi.
Äni ce lä Säthaw üng pre-a tawngnang te vi.
4Bälungsi saite khimi na lä tähang hawi.
Säthaw ma äni ce bung awneng hai ai mang.
5Bälung aemäneng saite khimi na lä tähang hawi.
Säthaw ma äni ce tea älawngpre pyng hai ai.
6Säthaw üng aely kängai kätyng sa hethang ngai saite na lä tähang hawi.
Säthaw ma äni ce tea kawng hai phi ai mang.
7Bäheng te bälung awng saite khimi na lä tähang hawi.
Säthaw ma äni ce tea bäheng pa vi ai.
8Säthaw tähang bälung käcai hai aepy saite khimi na lä tähang hawi.
Äni ce lä Säthaw bung nung ö ai mang.
9Aede rung khytä sa pa saite khimi na lä tähang hawi.
Säthaw ma äni ce tea äma üng nade na näkha ka vi ai.
10Kätüng sa te phüng-a äkälang na ma mätang bälai-a sa pa saite khimi na lä tähang hawi.
Honi khimi na lä Säthaw üng pre-a tawngnang ö te vi.
11“Nang ce lä kai leithung hui ö te phüng-a, khimi ce ma nang ce tea käsi thui kha sakälö khü te hai kaeling kaemae thui dylä, nang ce lä tähang hawi. 12Kawng anghawtho ö. Säthaw ma nang ce tähang äma üng Känipre-a ävang käting py ai. Jangni-a buisaw na bung khimi ce ma nang ce tea sa te kätyng sakälö khü pa ö te by vi dy.
Bälawi hai Kaevang
Mar 9:50; Luk 14:34-35
13“Nang ce lä älawngpre üng bälawi kätyng vi. Bälawidae dylä, lung rung khytä sa haile haw y dy. Khimi ce ma tawng hethang y dy. Tukha hini bälawi tea ärang-a käde phae kha khimi ce ma thaw phaedae vi ai.
14“Nang ce lä älawng üng khimi na tähang kaevang kätyng vi. Me anghung qawng-a awng saite märü tea lä khimi ce ma homy haw y lyng. 15Ingthung-a awng saite khimi angxynlyng na lä maibung thawng kha tawng täkui-a khai te awng vai y. Khimi ce angxynlyng nung haw hethang maibung khai nae qawng-a ni khai saite kae vi. 16Honi kätyng nang ce üng kaevang khimi ce maw-a aevang sy. Tukä dylä, khimi ce lä nang ce üng kälu kähawi nung kha Känipre-a awng saite nang üng Pä-ai tea bälaw ö ai.
Mosi üng Ubädi phüng mätu saite
17“Kai lä Mosi üng Ubädi hai buisaw na üng älo tea täphra hethang ly te y. Kai lä täphra hethang ly te jüng-a, Mosi üng Ubädi hai buisaw na üng älo cungrü hai hethang ly te kae. 18Tängai ö. Käni hai älawng awng te khytä Mosi üng Ubädi älawngsai cäpi hai caelung cäpi la ja y. Säthaw ma sa saite kälu khüng y rytä äni üng Ubädi angxynlyng na awng vi ai rawng. 19Khimi lawngtä lä särilo cäpiky tea sa tämang dylä, khimi kälang tea hini kätyng sa hethang mätu pa dylä, honi khimi lä Säthaw üng Känipre-a cäpiky vi ai. Tukha khimi lawngtä lä hini särilo na tängai kha kälang na tea mätu pa dylä, Säthaw üng Känipre-a Säthaw ma honi khimi kälengky näkha ka vi ai. 20Tängai ö. Nang ce üng cüng saite lä Pharisai na hai Ubädi särae na qawng-a nang ce lä cungrü-a awng y dylä, Säthaw üng pre pyng saite thung-a kung haw y lyng.
Kädawtho te phüng mätu saite
21“Mosi ma nang ce üng kangsi na thui saite särilo phüng thai ö pyng te vi dy. ‘Khimi bung bädü hang. Khimi bung bädü dylä, Säthaw ma dengpy ai.’#5:21Khimi bung dengpy kha bädü te, täre aety kha bädü te, käsae dü saite na, hini na lä hunghö vi näkha Judae na üng reitae hai Mosi üng Ubädi thung-a qa te y. 22Tungaila vaihi nang ce tea kai ma: Nang lä nang ma üng äpy tea kädawtho dylä, Säthaw ma nang tea dengpy ai. Nang lä äpy tea käsi thui dylä, nang tea Sanhendrin kawngci-a dengpy vi ai. Nang ma äpy tea kaerö näkha ka dylä, ngärei thung-a tyng ai mang. 23-24Tukätephüng-a nang lä Säthaw tea aemäthy hethang lasawng nähai ea nang üng äpy ma nang tea nung ngai y te mäny va vi näre mai. Tudylä Säthaw tea aemäthy saite lasawng maicang maw-a khaisö. Angcü-a ly kha äpy hai aede mang re. Tupyng-a ly haile kha Säthaw tea aemäthy lawi.
25“Khimi lawngtä ma nang lä äni sa tämang saite thui kha nang hai mangtä tärae jung-a nähai hethang awng dylä, äni hai kärang-a aede lawi. Nang ni lolang-a awng tea ma äni hai aede lawi. Honi kä y dylä, äni ma nang bung tärae cei te kung tea a ai. Tärae käcei kung ma nang bung thawng üng reisae na kö thung-a a ai. Tukha äni ma nang bung thawng thung-a pä-ung vi ai. 26Tängai ba. Nang lä kälai py king y rytä, thawng thung üng tho y lyng.
Khimi nawngpui hai i te phüng
27“Mosi ma nang ce üng kangsi ce tea thui saite särilo phüng thai ö pyng te vi dy. Äni ma “Täkübäjang sa hang” näkha näpa. 28Tungaila vaihi nang ce tea kai ma: Khimi lawngtä lä bädö te bälung hai khimi nawngpui, y dylä, aepawng y te nawngmädi tea kheng dylä, äma üng bälung thung-a täkübäjang te dy. 29Nang üng ämi bangtang mang hunghö sa hai vi dylä, honi ämi bung thawpu kha kädeja la. Nang üng ätabung käcung hai-a ngärei thung-a ly te qawng-a ämi faitä pra te lä hawiky vi. 30Nang üng kö bangtang mang hunghö sa hai vi dylä, honi äkö bung aebyng po kha kädeja la. Nang üng ätabung käcung hai-a ngärei thung-a ly te qawng-a äkö faitä pra te lä hawiky vi.
Nawngpui aekhai te phüng
Luk 16:18; Mar 10:11-12
31“Mosi ma nang ce üng kangsi na tea särilo thui te nang ce lä mäny ö pyng te vi dy. Äni ma ‘Khimi lawngtä lä äma üng nawngpui hai aekhai hethang ngai dylä, aekhai te cae py hethang kae’ näkha näpa. 32Tungaila kai ma ‘Khimi lawngtä üng nawngpui äkälang nawngmäcaw hai i y dylä, äni hai aekhai haw y. Äni lä äkälang phüng hai äma üng nawngpui hai aekhai dylä, änawngpui tea täkübäjang sa te vi. Äni üng nawngpui bung la saite nawngmäcaw la täkübäjang sa te by vi.’
Älo aedo saite phüng
33“Mosi ma nang ce üng kangsi ce tea thui saite särilo phüng mäny ö pyng vi dy. Äni ma ‘Nang lä älo aedo saite tea täphra hang. Areng tea nang ma sa hethang aedo saite älo kätyng sa ba’ näkha näpa. 34Tungaila vaihi nang ce tea kai ma thui dy ‘Älo aedo ea täking ö hang. Känipre hai täking ö hang.’ Känipre lä Säthaw ma pyng saite mityng vi. 35Älawngpre hai täking ö hang. Älawngpre lä Säthaw üng äkho thyng nae vi. Jerusalem märü tea mänyng kha täking ö hang. Jerusalem märü lä Sanphrang käleng Säthaw üng märü vi. 36Mä-ai ma üng älö hai täking ö hang. Ätephüng-a mei nädylä nang ce lä äsangme metä bung kanglung-a kangnung-a sa haw ö te y. 37Nang ce lä kälu hae haetä sa dylä, sa ai näkha thui. Sa y dylä, sa y näkha thui ö.
Tärawitha saite äphüng
Luk 6:29-30
38“Mosi ma nang ce üng kangsi ce tea thui saite särilo phüng mäny pyng vi dy. Äni ma ‘Khimi lawngtä lä khimi kälang üng ämi faitä tea pra hai mai dylä, khimi ce lä äma üng ämi pra by hethang kae. Khimi lawngtä lä lawngtä üng äfaw aekhy hai dylä, khimi ce lä äma üng äfaw aekhy by hethang kae’ näkha näpa. 39Tungaila vaihi nang ce tea kai ma: Nang tea sa tämang saite khimi tea lä tärawitha hang. Nang üng tangbeng täbeng saite khimi tea pheitä mang la täbeng hai be re. 40Khimi lawngtä lä nang üng kä-o bung ngai kha tärae jung-a nähai hethang ngai dylä, äni tea nang üng kä-o käsa la py pa be re. 41Nang tea reisae na ma aethaw paitae hai mengtä ly hai dylä, äni hai meng netä ly pa be re. 42Nang tea säbawng hethang mäkai saite khimi tea säbawng pa. Nang te üng kälai khi hethang ngai saite khimi na tähang kälai khi py pa.
Nang ma ce üng täre na tea bälung aevaw ö
Luk 6:27-28, 32-36
43“Nang ce lä hini älo thai ö vai te vi. ‘Nang ce üng rawijae tea bälung aevaw ö. Nang ce üng täre na tea esäre ö’ näkha näpa. 44Tungaila vaihi nang ce tea kai ma: Nang ma ce üng täre na tea bälung aevaw ö. Nang ce tea mätang bälai-a sa saite khimi na tähang aetang pa ö. 45Nang ma tukä sa dylä, Känipre üng Pä-ai Säthaw üng nade tätang-a nang aelawng vi ai. Areng ma khimi kähawi, khimi käsi na üng qawng-a käni aevang hai pa dy. Khimi kähawi khimi käsi na üng qawng-a khöne hai pa dy. 46Nang ce tea bälung aevaw saite khimi na tea ni bälung aevaw ö kae dylä, Säthaw ma nang ce tea äte ävang la py y lyng. Angko cawng saite na mäteng hini kätyng sa ö te by vi. 47Tukha nang ce lä nang ma ce üng rawijae na tea köcibai sa kae dylä, nang lä honi khimi ce kä by kae dy. Säthaw bung mäny y saite na mäteng ma äma ce bälung aevaw saite khimi tea bälung aevaw ö te vi. 48Tukätephüng-a Känipre üng Pä-ai Säthaw lä cungrü te kätyng nang ce la cungrü-a awng ö jo.

© 2017, Bible Society of Myanmar and Wycliffe Bible Translators, Inc


Learn More About Caekäcai Kangthae (Lemi)

Encouraging and challenging you to seek intimacy with God every day.


YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy.