YouVersion Logo
Search Icon

MATHEO 1

1
Lotso lwa ga Jesu Keresete
(Luka 3:23-38)
1Lokwalo lwa lotso lwa ga Jesu morwa Dafita, morwa Aborahame.
2Aborahame o ne a tsala Isaka; Isaka a tsala Jakobe; Jakobe a tsala Juta le bomorwa-rraagwe. 3Juta le Thamare ba tsala Pherese le Sera; Pherese a tsala Heserone; Heserone a tsala Rame; 4Rame a tsala Aminatabe; Aminatabe a tsala Nasone; Nasone a tsala Salema; 5Salema le Rahabe ba tsala Boase; Boase le Ruthe ba tsala Obete. 6Obete a tsala Isai; Isai a tsala kgosi Dafita.
Dafita le mogatsa-Uria ba tsala Salomo. 7Salomo a tsala Rehabeame; Rehabeame a tsala Abia; Abia a tsala Asa; 8Asa a tsala Josafate; Josafate a tsala Jorame; Jorame a tsala Usia; 9Usia a tsala Jothame; Jothame a tsala Ahase; Ahase a tsala Hesekia; 10Hesekia a tsala Manase; Manase a tsala Amone; Amone a tsala Josia; 11Josia a tsala Jegonya le bomorwa-rraagwe ka sebaka sa go hudusediwa kwa Babilone.
12E rile morago ga go hudusediwa kwa Babilone, Jegonya a tsala Salathiele; Salathiele a tsala Serubabele; 13Serubabele a tsala Abiute; Abiute a tsala Eliakime; 14Eliakime a tsala Asore; Asore a tsala Satoke; Satoke a tsala Agime; Agime a tsala Eliute; 15Eliute a tsala Eleasare; Eleasare a tsala Mathane; Mathane a tsala Jakobe; 16Jakobe a tsala Josefa, monna wa ga Maria yo o belegeng Jesu yo o bidiwang Keresete.
17Jalo he ditshika tsotlhe, go simolola ka Aborahame go tla go fitlha mo go Dafita, ke ditshika di le 14; le go tswa mo go Dafita go tla go fitlha mo sebakeng sa go hudusediwa kwa Babilone ke ditshika di le 14; le go tswa mo sebakeng sa go hudusediwa kwa Babilone go tla go fitlha mo go Keresete ke ditshika di le 14.
Go tsalwa ga Jesu
(Luka 2:1-7)
18Go tsalwa ga Jesu Keresete go ne go le jaana: E rile Maria mmaagwe a sena go beelelwa ke Josefa, ba ise ba kopane, a bonwa a le moimana ka Mowa o o Boitshepo. 19Josefa, lekau la gagwe, ka a siame, mme a sa rate go mo tlhabisa ditlhong, a ikaelela go mo tlhanogela mo sephiring. 20Ya re a ntse a akanya jalo, moengele wa Morena a bonala fa go ene ka toro a re: “Josefa, morwa Dafita, se boife go tsaya Maria go nna mosadi wa gago; gonne boimana jwa gagwe bo tswa mo Moweng o o Boitshepo. 21O tla belega mosimane, mme wena o bitse leina la gagwe Jesu; gonne ke ene yo o tla gololang batho ba gagwe mo dibeng tsa bone.”
22Gotlhe moo go dirafetse gore go dirafale se se builweng ke Morena ka moporofeti a re:
23“Bonang, lekgarebe le tla ima,
le belega mosimane;
mme ba tla bitsa leina la gagwe
Imanuele.”
Ka phetolo ke go re: “Modimo o na le rona.”
24Ya re Josefa a tsoga mo borokong, a dira ka fa moengele wa Morena a mo laetseng ka teng, a tsaya mosadi wa gagwe; 25mme a se ka a kopana nae ga tsamaya a belega ngwana wa ntlha wa gagwe wa mosimane; a ba a bitsa leina la gagwe Jesu.

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy

;