JOHANE 3
TSW70

JOHANE 3

3
Puisanyo ya ga Jesu le Nikotemo
1Go ne go le motho wa Bafarisai yo o bidiwang Nikotemo, mongwe wa lekgotla la Bajuta.#Joh. 7:50; 19:39. 2Yoo a tla go Jesu bosigo, a mo raya a re: “Moruti, re itse gore o moruti yo o tswang kwa Modimong; gonne ga go ope yo o ka dirang ditshupo tse wena o di dirang, fa Modimo o se na nae.”
3Jesu a mo araba a re: “Ammaaruri, ammaaruri ke go raya ke re: Fa motho a sa tsalwe go tswa godimo, ga a ka ke a lemoga puso ya Modimo.”#1 Pet. 1:23.
4Nikotemo a mo fetola a re: “Motho yo o godileng a ka tsalwa jang? A a ka ba a tsena la bobedi mo mmeleng wa ga mmaagwe, a boa a tsalwa?”
5Jesu a araba a re: “Ammaaruri, ammaaruri ke go raya ke re: Fa motho a sa tsalwe ka metsi le Mowa, ga a ka ke a tsena mo pusong ya Modimo.#Hes. 36:25-27; Baef. 5:26; Tito 3:5. 6Se se tsetsweng ke nama, ke nama; mme se se tsetsweng ke Mowa, ke mowa.#Joh. 1:13; Gen. 5:3; Pes. 51:7. 7O se gakgamale, fa ke go reile ka re: Lo tshwanetse go tsalwa go tswa godimo. 8Phefo e fokela kwa e ratang teng, o utlwa mosumo wa yona, mme ga o itse kwa e tswang teng le kwa e yang teng. Mongwe le mongwe yo o tsetsweng ke Mowa o ntse jalo.”
9Nikotemo a mo fetola a re: “Dilo tse, di ka dirafala jang?”
10Jesu a mo araba a re: “O moruti wa Iseraele, mme dilo tse ke eng, fa o sa di tlhaloganye? 11Ammaaruri, ammaaruri ke go raya ke re: Re bolela se re se itseng, re bile re supa se re se bonyeng; mme lona ga lo tshole tshupo ya rona.#Joh. 7:16; 8:26,28. 12Fa ke lo boleletse dilo tsa lefatshe, mme lo sa dumele, lo ka dumela jang, fa ke lo bolelela tsa legodimo? 13Ga go ope yo o kileng a tlhatlogela kwa legodimong, fa e se ene yo o fologileng kwa legodimong, e bong Morwa-Motho yo o mo legodimong.#Baef. 4:9.
14“Mme Morwa-Motho o tshwanetse go tlhatlosiwa, jaaka Moše a kile a tlhatlosa noga kwa sekakeng,#Num. 21:8,9. 15gore mongwe le mongwe yo o dumelang mo go ene, a se latlhege, mme a nne le bophelo jo bo sa khutleng. 16Gonne Modimo o ratile lefatshe mo go kalo, mo o bileng wa le neela Morwaa-ona yo o tsetsweng a le esi, gore mongwe le mongwe yo o dumelang mo go ene a se ka a latlhega, mme a nne le bophelo jo bo sa khutleng.#Baroma 5:8; 8:32; 1 Joh. 4:9. 17Kana Modimo ga o a roma Morwaa-ona mo lefatsheng gore a atlhole lefatshe, mme e le gore lefatshe le pholosiwe ka ene.#Joh. 12:47.
18“Yo o dumelang mo go ene ga a atlholwe. Yo o sa dumeleng o setse a atlhotswe, ka a se ka a dumela mo leineng la Morwa Modimo yo o tsetsweng a le esi.#Joh. 3:36; 5:24. 19Mme katlholo ke e: Lesedi le tsile mo lefatsheng, mme batho ba ratile lefifi bogolo go lesedi; gonne ditiro tsa bone di ne di le bosula.#Joh. 1:5,9-11. 20Gonne mongwe le mongwe yo o dirang bosula o ila lesedi, le gona ga a tle mo leseding, gore ditiro tsa gagwe di se ka tsa kgalemelwa.#Baef. 5:13. 21Mme yo o dirang boammaaruri o tla kwa leseding gore ditiro tsa gagwe di bonatsege gore di dirilwe ka Modimo.”
Jesu o mo Jutea. Tshupo ya Mokolobetsi
22Morago ga dilo tse Jesu le barutwa ba gagwe ba fitlha mo lefatsheng la Jutea; a nna nabo teng, a ba a kolobetsa.#Joh. 4:1,2. 23Johane le ene o ne a kolobetsa kwa Enone, gaufi le Salime; gonne metsi a ne a le mantsi teng, mme batho ba ya teng, ba kolobediwa. 24Gonne Johane o ne a ise a tsenngwe mo ntlong ya kgolegelo.#Math. 14:3.
25Jaanong ga tsoga kganetsanyo fa gare ga barutwa ba ga Johane le Mojuta mongwe ka ga phepafatso. 26Ba ya kwa go Johane, ba mo raya ba re: “Moruti, yo o neng a na nao kwa moseja ga Joretane, yo ò supileng ka ga gagwe, bona, o a kolobetsa, mme botlhe ba ya go ene.”#Joh. 1:26-34.
27Johane a araba a re: “Motho ga a ka ke a amogela sepe, fa a sa se newa ke Modimo.#Baheb. 5:4. 28Lona ka losi lo basupi ba me ba gore ke boletse ka re: ‘Nna ga ke Keresete, mme ke romilwe go mo etelela pela fela.’#Joh. 1:20,23,27. 29Yo o nang le monyalwa ke monyadi; mme tsala ya monyadi e e mo direlang e a mo utlwa, e itumelela lentswe la monyadi thata. Boitumelo joo jwa me bo tletse jaanong.#Math. 22:2. 30Ene o tshwanetse go gola, mme nna ka ngotlafala.
Yo o tswang kwa godimo le yo o tswang lefatsheng
31“Yo o tswang kwa godimo o godimo ga botlhe. Yo o tswang mo lefatsheng ke wa lefatshe, o bile o bua ka ga lefatshe. Yo o tswang kwa legodimong o godimo ga botlhe.#Joh. 8:23. 32Se o se bonyeng, a ba a se utlwa, ke sona se a se supang; mme tshupo ya gagwe ga e amogelwe ke ope.#Joh. 3:11. 33Yo o amogetseng tshupo ya gagwe o tlhomamisitse gore Modimo o boammaaruri. 34Gonne yo Modimo o mo romileng o bua mafoko a Modimo; gonne o aba Mowa kwa ntle ga selekanyo.#Joh. 1:33,34. 35Rara o rata Morwa, mme dilo tsotlhe o di tsentse mo seatleng sa gagwe.#Joh. 5:20; Math. 11:27. 36Yo o dumelang mo go Morwa o na le bophelo jo bo sa khutleng; yo o sa utlweng Morwa ga a ka ke a bona bophelo, mme bogale jwa Modimo bo mo okame.”#Joh. 3:18.

Brought to you with the compliments of the

Bible Society of South Africa. © Bible Society of South Africa. Used with Permission. All rights reserved.

Support us and become a sower of hope.


Learn More About Setswana 1970