Màtáyò 1
LOG

Màtáyò 1

1
Yésu Krísto nɨ kómvó
(À kònò kpà Lúkà 3:23-38)
1Yésu Krísto angá Dàwídì nɨ súrú lésè, ɨ̀ndɨ̀ Dàwídì angá ɨ́na Àbàrámà nɨ súrú lésè. Kònɨ̀dhɨ Yésu Krísto nɨ tábhí kɨ tìma nɨ tà tɨsɨ̀le dhɨ ꞌɨ:
2Àbàrámà ti tá Ɨ̀sákà, Ɨ̀sákà dré Yàkóbhò nɨ tìzo gò, Yàkóbhò dré Yúdà kɨ tìzo adrúpi nɨ ɨ́be. 3Yúdà ɨ Tàmárà be dhɨ ɨ̀ dré Fàrésà kɨ tìzo Zárà be. Fàrésà dré Èsèrómà nɨ tìzo, Èsèrómà dré Àrámà nɨ tìzo. 4Àrámà dré Àmìnàdábà nɨ tìzo, Àmìnàdábà dré Nàsónà nɨ tìzo, Nàsónà dré Sàlòmónà nɨ tìzo. 5Sàlòmónà ɨ Rábà be dhɨ ɨ̀ dré Bòwésà nɨ tìzo. Bòwésà ɨ Rútà be dhɨ ɨ̀ dré Yòbédè nɨ tìzo. Yòbédè dré Yésè nɨ tìzo, 6Yésè dré ópɨ́ Dàwídì nɨ tìzo.
Dàwídì ɨ Ùríyà nɨ tòkó be dhɨ ɨ̀ dré Sòlòmónò nɨ tìzo. 7Sòlòmónò dré Ròbòwámà nɨ tìzo, Ròbòwámà dré Àbɨ́yà nɨ tìzo, Àbɨ́yà dré Àsáfà nɨ tìzo. 8Àsáfà dré Yòsàfátà nɨ tìzo, Yòsàfátà dré Yòrámà nɨ tìzo, Yòrámà dré Òzɨ́yà nɨ tìzo. 9Òzɨ́yà dré Yòwàtámà nɨ tìzo, Yòwàtámà dré Àkázà nɨ tìzo, Àkázà dré Èzèkɨ́yà nɨ tìzo. 10Èzèkɨ́yà dré Mànásè nɨ tìzo, Mànásè dré Àmónà nɨ tìzo, Àmónà dré Yòsɨ́yà nɨ tìzo. 11Yòsɨ́yà dré Yèkònɨ́yà kɨ tìzo adrúpi nɨ ɨ́be, lókyá Ɨ̀sèrélè ànzɨ kɨ rùzo dòle Bàbìlónà na àdzú sè dhɨ ꞌá.
12Àyɨ nda kɨ dòma Bàbìlónà na dhɨ àmvolésè dhɨ, Yèkònɨ́yà dré Sàlàtɨ̀yélè nɨ tìzo, Sàlàtɨ̀yélè dré Zòròbàbélè nɨ tìzo. 13Zòròbàbélè dré Àbìyúdà nɨ tìzo, Àbìyúdà dré Èlìyàkímà nɨ tìzo, Èlìyàkímà dré Àzórà nɨ tìzo. 14Àzórà dré Sàdókà nɨ tìzo, Sàdókà dré Àkímà nɨ tìzo, Àkímà dré Èlìyúdà nɨ tìzo. 15Èlìyúdà dré Èlèyàzárà nɨ tìzo, Èlèyàzárà dré Màtánà nɨ tìzo, Màtánà dré Yàkóbhò nɨ tìzo, 16Yàkóbhò dré Yòséfà nɨ tìzo. Yòséfà nda tá Màrɨ́yà nɨ agó ꞌɨ. Dɨ Màrɨ́yà nda dré Yésu, adrélé zìle Mèsɨ́yà dhɨ nɨ tìzo.
17Kɨdhólé Àbàrámà rú atsálé Dàwídì rú dhɨ, máti tá mudrí-drì-su. Kɨdhólé Dàwídì rú atsálé Ɨ̀sèrélè ànzɨ kɨ dòma Bàbìlónà na dhɨ rú dhɨ, máti kpà mudrí-drì-su. Kɨdhólé àyɨ nda kɨ dòma rú atsálé Mèsɨ́yà nɨ tìma rú dhɨ, máti kókpà mudrí-drì-su.
Yésu Krísto nɨ tìma
(À kònò kpà Lúkà 2:1-7)
18Yésu Krísto nɨ tìma tá kònɨ̀nɨ: À zɨ̀ tá Yésu nɨ andre, Màrɨ́yà, Yòséfà dré tòko ró. Dɨ, drìdrì ɨ̀ dré ru amúzó dhɨ kandrá dhɨ, Màrɨ́yà kisú tá ɨ́na ꞌa Tɨrɨ́ Lólo nɨ rìnyí sè. 19Dɨ agó nɨ Yòséfà dré adrélé móndɨ́ gyǎgya ꞌɨ dhɨ sè dhɨ, lè tá kanyò fèle drá móndɨ́ ɨ mi ko gò, dré kisùzoá dhɨ, ɨ́ nɨ akódhɨ nɨ tayɨ́ kòlyà.
20Dɨ dré tá adréràꞌa tà nda nɨ kisù dhɨ ꞌá dhɨ, ángéló Mírì àdhya dré agázó akódhɨ kandrá toróbɨ́ na, tàá drá dhɨ: «Yòséfà, Dàwídì nɨ mvá, mɨ́ ro Màrɨ́yà nɨ dòma mòle dhɨ ko. Tàko ko, ꞌa dré kisúlé kòdhɨ, kisú Tɨrɨ́ Lólo nɨ rìnyí sè. 21A nɨ mváagó ti. Mɨ́ nɨ akódhɨ nɨ rú zi Yésu. Tàko ko, akódhɨ nɨ áyɨ móndyá kɨ tɨdrɨ́ àyɨ kɨ tàkonzɨ̀ ɨ lésè.»#1:21 Rú «Yésu» Gìríkì ti sè dhɨ, ɨ̀ndɨ̀ rú «Yòsúwà» Èbérè ti sè dhɨ ɨ̀ adré lèá tàle dhɨ «Mírì adré móndɨ́ kɨ tɨdrɨ́».
22Dɨ tà nda kòdhɨ ɨ̀ atsá títí kònɨ̀nɨ, kɨtswálé tà Mírì dré tá longólé áyɨ pròfétà tí dhɨ ɨ̀ kòꞌoró ru be dhɨ bvó. Akódhɨ longó tá dhɨ:
23«Mɨ̀ nò rè ká! Kyánzɨ àgo tà nìlepi rè ko dhɨ nɨ ꞌa kisú gò, dré mváagó tìzo.
À nɨ rú nɨ nɨ zi Èmànùwélè.»#1:23 À kònò Èsáyà 7:14.
Rú nda kòdhɨ adré lèá tàle dhɨ «Gìká túmä́ní àma ɨ́be».
24Dɨ Yòséfà kòlaró dre dhɨ, dré Màrɨ́yà nda nɨ dòzo mòle ngóró ángéló Mírì àdhya dré tá tàle akódhɨ dré dhɨ tɨ́nɨ. 25Dɨ, ayí ɨ́na akódhɨ be ko, tsàle lókyá dré mváagó tìzo dhɨ ꞌá. Gò dré mváagó nda nɨ rú zìzo Yésu.

© 2015, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.


Learn More About BÚKÙ TÀ TƗ́DHƗ́//RU YÌZO DHƗ ÀDHYA

Encouraging and challenging you to seek intimacy with God every day.


YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy.