ΠΡΟΣ ΦΙΛΙΠΠΗΣΙΟΥΣ 4:3

ΠΡΟΣ ΦΙΛΙΠΠΗΣΙΟΥΣ 4:3 TR1894

καὶ ἐρωτῶ καὶ σέ, σύζυγε γνήσιε, συλλαμβάνου αὐταῖς, αἵτινες ἐν τῷ εὐαγγελίῳ συνήθλησάν μοι, μετὰ καὶ Κλήμεντος, καὶ τῶν λοιπῶν συνεργῶν μου, ὧν τὰ ὀνόματα ἐν βίβλῳ ζωῆς.
TR1894: Scrivener’s Textus Receptus 1894
Share