ශුද්ධවර මතෙව් 6:25

ශුද්ධවර මතෙව් 6:25 NRSV

“එහෙයින් මම ඔබට කියමි: කුමක් කමු ද, කුමක් බොමු ද කියා ජීවිතය ගැන වත්, කුමක් අඳිමු ද කියා ශරීරය ගැන වත් කරදර නොවන්න. කෑමට වඩා ජීවිතය ද, ඇඳුමට වඩා ශරීරය ද අගනේ නොවේ ද?
NRSV: Sinhala New Revised Version
Share

ශුද්ධවර මතෙව් 6:25

Share