ගලාති 5:14

ගලාති 5:14 NRSV

මන්ද, ඔබට මෙන් ඔබේ අසල්වැසියාට ප්‍රේම කරන්න යන එක ශික්ෂා පදය මුළු ව්‍යවස්ථාවෙහි සම්පිණ්ඩනය වෙයි.
NRSV: Sinhala New Revised Version
Share

ගලාති 5:14

Share