Mataayo 2
EE95
2
Abaisuunchi bichinyunyuunyi guucha hare Yeeso
1Yeeso naaiboreeyoe kumugi goBetereheemu korong'ööngö robuYahuti, enkaaga enö Heerooti aareenge omogaambi. Höhayo iigö abaisuunchi bichinyunyuunyi bakurua rogoro bakahika Yerusareemu, 2barabuuria iga, “Omööna onö aibooyoe iga abë omogaambi wabaYahuti nehai are? Kugira ntorooche inyunyuunyi yaaë rogoro, na baiito tuuchere komosëëngëra.” 3Hanö Omogaambi Heerooti aaiguure amang'ana gayo, naairiirre, wë umuëëne hamui na abaanto böönsoe baYerusareemu. 4Akaberekera abataangati babanchaama bieNöökoe hamui na abaiigia baMaragö akababuuria iga, “Nehai Masiihi araiborroe?” 5Nabö bakamuhuunchukiria iga, “Nkumugi goBetereheemu korong'ööngö robuYahuti, niigö omonaabi aandekere iga:
6‘Uwë Betereheemu gukiaaro keYuuta,
waangë guitöma gatai yabagaambi baYuuta;
kugira hareuwë nehö omogaambi arirueera
onö aretaangata abaanto baanë, abaIsraeri.’ ”
7Hö böönö Heerooti aaberekeeye abaisuunchi bichinyunyuunyi baakurua rogoro akababuuria gukibisere, enkaaga enö inyunyuunyi eera yaamahekaine. 8Haakurua akabatoma kuya Betereheemu arabateebia iga: “Gëënda muisuunche buuya amang'ana gayo gomööna oyo, hanö moramunyööre mondëëtërë amang'ana korri iga nauni ngëëndë komosëëngëra.” 9Hanö baasookiri kuiigua amang'ana gayo gomogaambi mbaatanooye, nenkaaga enö baare kuya mbaarooche inyunyuunyi eera bëënë wanyöörre baarooche rogoro; nayo yabataangatere ekaya iigö ekaimeerra haara bëënë omööna wanyöörre aareenge, 10Hanö baarooche inyunyuunyi eera bagaicheengera bokong'u! 11Bagasöha nyuumba, na hanö baarooche omööna hamui na Mariaamu nyako waabö, mbaatemere ibiru bakamosëëngëra. Haakurua bagataanchora amaguchi gaabö bakamutuha esahaabu, isiisui na emanëmanë.
12Nöökoe akabakaania gokeröötö iga batagaacha koreengera oHeerooti, kohayo bakahira gonchera yeende bakaya waabö.
Mariaamu na Yeeso barang'ösëra Miisiri
13Hanö abaisuunchi bichinyunyuunyi baara baasookiri kuya, omomaraika woMonënë agaachera Yoosebu gokeröötö akamoteebia iga, “Taimoka, wimuki omööna onö na nyako waabö mong'ösë kuya Miisiri, mobëëre hö kuhika ronö ndebateebia iga murue hö; kugira Heerooti ngutunaare omööna onö iga amuiite.” 14Yoosebu akaimoka, akaimukia omööna oora na nyako waabö; ubutiko boyo akabang'ösia kuya Miisiri, 15Bakabëëra hö kuhika ronö Heerooti akuure. Amang'ana ganö ngaabaaye iigö korri iga gaara oMonënë wanyöörre aagaamba kohëtëra komonaabi gahekeerane iga, “Naaberekeeye Omööna waanë kurua Miisiri.”
Abaana baraiitoa
16Hanö Heerooti aamanyere iga abaisuunchi bichinyunyuunyi baara baaruure rogoro mbaamong'aiinere, naarereeye bokong'u. Agatoma abariindi kuya guiita abaana biegesaacha böönsoe banö baare Betereheemu na mbareka yahö, abemëëka ebere na banö wanyöörre ndiö baiboroa iigö. Naakörre iigö guituungana na enkaaga eera inyunyuunyi yaamahekaine na abagëni baara bakurua rogoro. 17Hayo nehö ganö wanyöörre gaagaamboa na omonaabi Yeremia gaabaaye amahëënë iga:
18“Ekerrö kerarueera Raama,
ekerrö na ukung'uunya okonënë.
Raheeri arakoorra abaana baaë,
wiiki tagutuna gukiribua hai,
kugira baakuure böönsoe.”
Ukuriinga koMariaamu na Yeeso kurua Miisiri
19Hanö Heerooti aakuure, omomaraika woMonënë agaachera Yoosebu gokeröötö gukiaaro keMiisiri, 20akamoteebia iga, “Taimoka, wimuki omööna na nyako waabö, muriingë kuya gukiaaro kiabaIsraeri kugira baara baare gutuna guiita omööna baakua,” 21Kohayo Yoosebu akaimoka, akaimukia omööna na nyako waabö, bakariinga gukiaaro kiabaIsraeri.
22Hanö Yoosebu aaiguure iga Arekerao newë ana obogaambi boisa waabö korong'ööngö robuYahuti, nööböhere kuya hö, gukugira naakaniibui gokeröötö, akaya korong'ööngö roGariraaya, 23akamënya kumugi goNasareeti okorri iga ganö wanyöörre gagaamboa na abanaabi gabë amahëënë iga: “Nareberekeroa iga omoNasareeti.”

New Testament in Igikuria © Bible Society of Kenya, and Bible Society of Tanzania, 1995.

Learn More About Endagano Ehea 1995