رومیان 13:9

رومیان 13:9 TPV

همهٔ احكام خدا: زنا نكن، قتل نكن، دزدی نكن، طمع مورز، و هر حكم دیگر در این حكم است كه «همسایه‌ات را مانند جان خود دوست بدار،» خلاصه شده است.
TPV: مژده برای عصر جدید
Share