رومیان 13:6

رومیان 13:6 TPV

و به همین سبب است كه شما مالیات می‌پردازید زیرا اولیای امور، خادمان خدا هستند و به این دلیل مشغول انجام وظایف خود می‌باشند.
TPV: مژده برای عصر جدید
Share