رومیان 13:11

رومیان 13:11 TPV

به‌علاوه شما می‌دانید كه ما در چه زمانی هستیم و می‌دانید كه موقع بیدار شدن از خواب رسیده است. امروز نجات ما از آن روزی كه ایمان آوردیم، نزدیكتر است.
TPV: مژده برای عصر جدید
Share