متّی ‮معرّفی کتاب‬
TPV

متّی ‮معرّفی کتاب‬

معرّفی کتاب
انجیل متّی بشارت می‌دهد كه عیسی نجات‌دهندهٔ موعودی است كه خدا به وسیلهٔ او به تمام وعده‌های خود در عهد عتیق وفا نموده و آنها را به عمل آورده است. این بشارت، فقط برای قوم یهود نیست، بلكه برای تمام مردم دنیاست.
متّی با دقّت خاصّی انجیل خود را با تولّد عیسی مسیح شروع می‌كند و با تعمید و آزمایش‌های او ادامه می‌دهد. سپس به موعظه‌ها و تعالیم و معجزات او در نواحی جلیل می‌پردازد. سپس وقایع مسافرتهای مسیح از جلیل به اورشلیم و در آخر، واقعهٔ هفتهٔ آخر مسیح و مصلوب شدن و قیام او از مردگان را شرح می‌دهد. این انجیل عیسی را معلّم بزرگی معرّفی می‌كند كه می‌تواند قوانین خدا را تشریح و تفسیر نماید و دربارهٔ ملكوت خدا تعلیم دهد.
متّی تعالیم عیسی مسیح را در این انجیل به پنج قسمت تقسیم می‌کند:
1- موعظهٔ سر كوه كه شامل شخصیّت، وظایف، امتیازات و سرنوشت شهروندان پادشاهی آسمان می‌باشد (فصلهای 5‏-7)
2- دستورات به دوازده شاگرد دربارهٔ مأموریت آنان (فصل 10)
3- مثلها دربارهٔ ملكوت خدا (فصل 13)
4- تعالیم دربارهٔ شاگرد بودن (فصل 18)
5- دربارهٔ پایان زمان حاضر و آمدن ملكوت خدا (فصلهای 24 و 25)
تقسیم‌بندی كتاب
شجره‌نامه و تولّد عیسی مسیح 1‏:1‏-2‏:23
رسالت یحیای تعمید‌دهنده 3‏:1‏-12
تعمید و آزمایشهای عیسی 3‏:13‏-4‏:11
خدمات عمومی عیسی در جلیل 4‏:12‏-18‏:35
از جلیل تا اورشلیم 19‏:1‏-20‏:34
هفتهٔ آخر در اورشلیم و اطراف آن 21‏:1‏-27‏:66
رستاخیز و ظهور عیسی 28‏:1‏-20

Today’s Persian Version (TPV) © United Bible Societies, 2012.


Learn More About مژده برای عصر جدید