Matiə 1
NNW

Matiə 1

1
Zwezi dwíí dəkuu
(Likə 3.23-38)
1Nə̀ń, Zwezi-*Kərisə dwíí tə dəkuu nə yɩ nətʋ: Zwezi-Kərisə yɩ pɩ̀ʋ́ *Davidə nàʋ́, Davidə yɩ *Abərahamə nàʋ́.
2Abərahamə lʋrɩ *Yɩzakə,
Yɩzakə lʋrɩ *Zwakɔbə,
Zwakɔbə lʋrɩ Zwida də ʋ nubɩa.
3Zwida də ʋ kan Tamarə lʋrɩ Pere də Zera.
Pere lʋrɩ Esəron.
Esəron ma lʋrɩ Aramə.
4Aramə ma lʋrɩ Amɩnadabə.
Amɩnadabə lʋrɩ Nasʋn.
Nasʋn lʋrɩ Saləma.
5Saləma də ʋ kan Rahabə lʋrɩ Bozə.
Bozə də ʋ kan Rutə ma lʋrɩ Ɔbɛdə.
6Ɔbɛdə lʋrɩ Yɩzayi.
Yɩzayi lʋrɩ Davidə.
Pɩ̀ʋ́ Davidə də Yiri kan tə ma lʋrɩ Salʋmʋn.
7Salʋmʋn lʋrɩ Rʋbʋamə.
Rʋbʋamə lʋrɩ Abɩa.
Abɩa lʋrɩ Aza.
8Aza lʋrɩ Zwʋzafatə.
Zwʋzafatə ma lʋrɩ Yoramə.
Yoramə lʋrɩ Ɔzɩasə.
9Ɔzɩasə ma lʋrɩ Yotamə.
Yotamə ma lʋrɩ Ahazə.
Ahazə lʋrɩ Ezekɩasə.
10Ezekɩasə lʋrɩ Manase.
Manase ma lʋrɩ Amʋn.
Amʋn lʋrɩ Zwʋzɩasə.
11Zwʋzɩasə ma lʋrɩ Yekʋnɩa, də ʋ nubɩa tə Yɩzərayɛlə lɩ̀à tə ka pɛ̀e ka ja va *Babɩlɔnə máŋá tə wa.
12Ba Babɩlɔnə vəli kwa nə, Yekʋnɩa lʋrɩ Swɩalətɩɛlə.
Swɩalətɩɛlə ma lʋrɩ Zʋrʋbabɛlə.
13Zʋrʋbabɛlə lʋrɩ Abiudə.
Abiudə ma lʋrɩ Elɩakimə.
Elɩakimə ma lʋrɩ Azorə.
14Azorə lʋrɩ Sadokə.
Sadokə lʋrɩ Ahimə.
Ahimə lʋrɩ Elɩʋdə.
15Elɩʋdə ma lʋrɩ Elɩazarə.
Elɩazarə lʋrɩ Matanə.
Matanə ma lʋrɩ Zwakɔbə.
16Zwakɔbə lʋrɩ Zwʋzɛfə Mari barɩ.
Mari tə nə lʋrɩ Zwezi, ba nə boŋə Kərisə.
17Yɩzərayɛlə lɩ̀à dwíə́ fugə banɩa nə wulə Abərahamə də Davidə pwərə wa, tə fugə banɩa də ga ya Davidə də Yɩzərayɛlə lɩ̀à tə ka pɛ̀e ka ja va Babɩlɔnə pwərə wa, tə fugə banɩa duən də yɩ tə zɩgɩ kʋ mʋ̀ Babɩlɔnə vəli təntə kʋ ja va Kərisə lʋrʋ.
Mari pùə́ tə yoo
(Likə 2.1-7; Galasi tɩ̀án 4.4)
18Nə̀ń nətʋ, ba nə lʋrɩ Zwezi-*Kərisə. Ʋ nuu Mari yà yɩ Zwʋzɛfə bwàlʋ́, ʋ nə càrɩ̀, sə ʋ swe. Kʋ twá Yɩɩ-*Siŋu tə dɩ̀àn nə, Mari ma ja pùə́, də ʋ də Zwʋzɛfə tə yə̀rì duən ndə kan də bɛɛ nə. 19Ʋ barɩ Zwʋzɛfə ʋ nə yɩ cɩ́gá tíú, yà ba pɩ̀à, sə ʋ kə cavɩra Mari nə. Kʋ mʋ̀ nə pɩn, ʋ yà pɩ̀à, sə ʋ twá tɩa tɩa ʋ ma yá wa.
20Zwʋzɛfə yà nə jə ka pubʋŋa təntə, *Yuu-Tiu *malɩka twi, ka swɩ̀n ʋ con ʋ pandwɩa wa, ka wʋ́: «*Davidə nàʋ́ Zwʋzɛfə, Mari bìú tə pùə́ tə, ʋ nə jə, yɩ ka twi də Yɩɩ-Siŋu tə dɩ̀àn. Kʋ mʋ̀ nə pɩn, dàn ká pa fən ja mʋ́, sə n tì wá ndə n kan nə. 21Ʋ wá lʋra bibɛɛ, n ga wá kə ʋ yɩrɩ Zwezi, kʋ mʋ̀ də̀ń nə yɩ ʋ wá jon *Yɩzərayɛlə lɩ̀à ba cʋna wa».
22Tə mʋ̀ yìə̀n təntə mama twi tə tʋn, sə Yuu-Tiu sʋgʋ tə, ʋ nə twá ʋ nii *sʋ̀sʋ̀nʋ̀ tə nə, ʋ ma swɩ̀n tə nii ma sú. Ʋ swɩ̀n, ʋ wʋ́:
23«Nə̀ń, kacɩɩn tə, ʋ nə tə yə̀rì bɛɛ, wá ja pùə́, ʋ wá lʋra bìú, ba ga wá bon wá Emanuwɛlə».
(Kʋ mʋ̀ də̀ń nə yɩ: ‹Yɩɩ wulə də nəba›.)
24Zwʋzɛfə nə zàn dwɩan nə, ʋ twá kʋ tə nə, Yuu-Tiu malɩka tə nə swɩ̀n, ʋ ga ja ʋ kan tə ʋ kə ʋ con. 25Yá ba dàń nə wà duən yəni ndə kan də bɛɛ nə, kʋ ja va Mari bìú tə, ʋ nə dɩga ʋ yɩrɩ Zwezi tə, lʋrʋ.

©1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.


Learn More About Nuni, Southern