1 RAJA 1
TBV
1
Raja David Darŭm-i Minyamba
1Raja David madin mbŭh raru minyamba, ka sunggu daya gaji-i nabun ayŭh ngga putong adi biturap turap, ayŭh dŭh gŭh tungang kinyam paras. 2Ngapŭi bara pinurung-i di istana nang di ayŭh, “Tuan Raja, bada kieh jiroh bujang dayung bada rŭŭ ngga kaam ka kingat jaga kaam. Ayŭh siŭn guring ngapid kaam isa kaam paras.” 3Bujang dayung adi ramus mbŭh dog jiroh di ndi tarun tana Israel, ka ngara mbŭh dapŭd ndi naan dayung adi ramus anŭ di Shechem adi dŭn Abishag, ka taban ayŭh ka yŭn raja. 4Ayŭh inŭh raru ramus. Ayŭh rŭŭ nguan raja ka kingat jaga ayŭh, pak raja David dŭh nyibŭŭs ngga ayŭh.
Adonijah Sirapas Takta Raja
5-6 # 2Sa 3.4 Jadi madin amai Absalom mbŭh kabŭs, Adonijah, anak dari David ngga Haggith, anak adi tuuh dŭ so jurud dari-i adi bŭkŭn adi gibabŭ udip. Ayŭh inŭh dari adi raru ramus. David gi-bŭn nyarah ayŭh di tadŭ kayuh, ka ayŭh taŭn gruwŭn adŭp-i jadi raja. Ayŭh agi sidia yŭn adŭp-i krita krita kuda, ka dudu kuda, ka biyŭn 50 naan soldadu adi tukang nguru ayŭh di tika panu. 7Ayŭh minyu ngga Joab (sindŭ-i Zeruiah) ka ngga Abiathar adi imam, ka ngara samah situju an batu ayŭh. 8Pak Zadok adi imam, Benaiah adi anak Jehoiada, Nathan adi nabi, Shimei, Rei, ka pingibān David dŭh sua mŭrŭt parad Adonijah.
9Ndi andu Adonijah jugan sadis biri, dari sapi, ka anak anak sapi di Batuh Jippŭh, sindŭk rubang piin Enrogel. Ayŭh bagan bara anak dari Raja David adi bŭkŭn ka bara pinurung raja adi so Judah, bada mandŭg ka gawai sadis anŭ, 10pak ayŭh dŭh bagan sude tiri dari-i Solomon puan kah Nathan adi nabi, puan kah Benaiah, puan kah pingibān raja.
Solomon dog Garar jadi Raja
11 # 2Sa 12.24 Komŭnŭ Nathan di ka Bathsheba adi sindŭ Solomon ka siken ayŭh, “Agi kuu dingah Adonijah adi anak Haggith mbŭh bada adŭp-i jadi raja? Ka raja David dŭh puan ani ani pasar kayuh anŭ! 12Kambŭi kuu raan nyiramat adŭp mu ngga asŭng anak mu Solomon, kana kuu 13rikas di ka yŭn Raja David ka siken ayŭh, ‘Tuan Raja, dŭh kah kaam muko bipayu ngga aku nang anak ku Solomon re gati kaam jadi raja? Ka simuki meh Adonijah adi mbŭh jadi raja?’ ” 14Ka Nathan nang dinge, “Nganŭ, darŭm kuu babŭ minyu ngga Raja David, aku re mŭrŭt ka natu dundan mu.”
15Jadi Bathsheba di bidapŭd ngga raja di birit-i. Ayŭh mbŭh raru minyamba, ka Abishag, dayung so Shunem, aŭn sita ayŭh. 16Bathsheba mutu ubak-i nura raja, ka ayŭh siken, “Ani bisa aku ndai yŭn mu?”
17Ayŭh nam, “Tuan Raja, kaam muko bipayu ngga aku ngga adŭn TUHAN adi Tapa mai nang anak ku Solomon re jadi raja gati kaam. 18Pak Adonijah mbŭh jadi raja, ka kaam dŭh puan ani ani pasar kayuh anŭ. 19Ayŭh mbŭh jugan sadis dari dari sapi, biri, ka anak anak sapi adi gamu, ka ayŭh mbŭh bagan bara anak dari mai, ka Abiathar adi imam, ka Joab adi pingibās bara soldadu mai di ka gawai, pak ayŭh dŭh bagan anak mai Solomon. 20Tuan Raja, sopŭrŭg daya Israel mbŭh kajŭn kaam kidaan asi re gati kaam jadi raja. 21Kambŭi kaam dŭh, pasu kaam mbŭh kabŭs anak ku Solomon ngga aku re dog kadŭn daya arap.”
22Ayŭh gibabŭ minyu kan Nathan mandŭg ka Istana. 23Raja dog kidaan nang nabi agi diginŭ, ka Nathan mŭrŭt ka mutu ubak-i nura raja. 24Komŭnŭ ayŭh nang, “Tuan Raja, agi kah kaam piagah nang Adonijah re gati kaam jadi raja? 25Andu ati ayŭh mbŭh matak di jugan sadis dari dari sapi, biri, ngga anak anak sapi. Ayŭh mbŭh bagan bara anak dari mai, Joab adi pingibās bara soldadu mai,#1.25 Ndi pimindai adi jah: Joab adi pingibās bara soldadu mai; Hebrew: bara pingibās bara soldadu mai. samŭn Abiathar adi imam, ka bauh tejah ngara bigawai ngga ayŭh buang nyirais nang, ‘Siramat ambu umbur Raja Adonijah.’ 26Pak ayŭh dŭh bagan aku, tuan, puan kah Zadok adi imam, puan kah Benaiah, puan kah Solomon. 27Agi kah Tuan Raja nyibandar sopŭrŭg kayuh anŭ ka dŭh adŭ kidaan di bara pinurung mai di istana asi re gati kaam jadi raja?”
28Raja David nang, “Bada Bathsheba pari mŭrŭt” -- ka ayŭh mandŭg ka mijog nura ayŭh. 29Komŭnŭ ayŭh nang di ayŭh, “Aku bijanji di kuu ngga adŭn TUHAN adi udip, adi muko pirupas aku so sopŭrŭg pinyusah ku, 30andu ati aku re ingat janji ku di kuu ngga adŭn TUHAN, adi Tapa Israel, nang anak mu Solomon re gati aku jadi raja.”
31Bathsheba mutu ubak-i ka nang, “Tabi tuan ku!”
32Komŭnŭ Raja David bagan Zadok, Nathan, ngga Benaiah. Kan ngara mbŭh mŭrŭt, 33ayŭh nang di ngara, “Taban bara pinurung ku adi bŭkŭn ayō angān; bada anak ku Solomon nunggang kuda adŭp ku adi pinakan kaldi, ka nguru ayŭh mūn di ka rubang piin Gihon, 34di yŭn Zadok ngga Nathan siŭn nginyo ayŭh jadi raja Israel. Komŭnŭ mambak trompet ka nyirais nang, ‘Siramat ambu umbur raja Solomon!’ 35Tunda ayŭh pari kamati kan ayŭh pari di guru di takta ku. Ayŭh re gati aku jadi raja, sabab ayŭh inŭh adi aku mien bada jadi pimritah yŭn Israel ngga Judah.”
36“Isa-i jadi simŭnŭ,” nam Benaiah, “ka isa-i TUHAN adi Tapa mai natu-i. 37Nimun TUHAN muko agi ngga Tuan Raja, isa-i Ayŭh agi gŭh ngga Solomon, ka bada pinyipritah-i rabis mujur so tung jamai.”
38Jadi Zadok, Nathan, Benaiah, ngga pingibān raja piguru Solomon di tunduh kuda Raja David adi pinakan kaldi, ka nguru ayŭh ka rubang piin Gihon. 39Zadok tambit bŭrŭh inyo kanā adi-i taban so Bari Tuhan, ka nginyo Solomon. Ngara mambak trompet, ka sopŭrŭg daya nyirais nang, “Siramat ambu umbur Raja Solomon!” 40Komŭnŭ sopŭrŭg ngara tunda ayŭh pari, nyirais ngga gaŭn buang mambak tirari, ndai dudu ndŭg ka tana gimŭgŭs.
41Darŭm Adonijah ngga sopŭrŭg pingabang-i mbŭh re ko bigawai, ngara dingah sirais ngga jawŭn kayuh dog mambak. Ka kan Joab dingah trompet, ayŭh nang, “Ani rati dudu anŭ di darŭm kupo?” 42Diŭ so-i muko minyu, Jonathan, adi anak imam Abiathar, mandŭg. “Mŭrŭt,” Adonijah nang. “Kuu daya adi kana -- tatu kuu taban agah kana.”
43“Dŭh,” Jonathan nam. “Tuan Raja David mbŭh bada Solomon dog garar jadi raja. 44Ayŭh bada Zadok, Nathan, Benaiah, ngga bara pingibān raja nguru ayŭh. Ngara bada ayŭh nunggang kuda raja adi pinakan kaldi, 45ka Zadok ngga Nathan nginyo ayŭh jadi raja di rubang piin Gihon. Komŭnŭ ngara mŭrŭt kupo, nyirais ngga gaŭn, ka bara daya madin mbŭh guga. Anŭ inŭh dudu adi kuu dingah tejah. 46Solomon inŭh adi jadi raja madin. 47Ngga nambah anŭ, bara pinurung istana mbŭh di bidapŭd ngga Tuan Raja David, ka nang, ‘Isa-i Tapa mai bada pinyipritah Solomon rabis mujur so tung jamai.’ Komŭnŭ Raja David mutu simayang di ambok-i 48ka bidua, ‘Ja ata muji TUHAN, adi Tapa Israel, adi mbŭh bada ndi so sesang ku gati aku jadi raja andu ati, ka mbŭh bada aku tungang kiris-i!’ ”
49Komŭnŭ bara pingabang Adonijah jadi taru, ka sopŭrŭg ngara makat ka bu, masin masin kadŭg aran adŭp-i. 50Adonijah, darŭm ruai taru Solomon, di ka Bari TUHAN ka bidigŭng di sikuh sikuh mija-sambah.#1.50 sikuh sikuh mija-sambah: anak anak junggir di pat sikuh mija-sambah adi mun tanduk. Tadŭ tadŭ daya adi bidigŭng dieh siramat so dog siŭ. 51Raja Solomon mbŭh dog kidaan nang Adonijah taru di ayŭh ka mbŭh bidigŭng di sikuh sikuh mija-sambah ka agi nang, “Aku raan Raja Solomon diŭ bipayu di aku nang ayŭh dŭh re siŭ aku.”
52Solomon nam, “Kambŭi ayŭh tŭtŭd, ndi sirah ubok-i dŭh gŭh re dog nyingŭg; pak kambŭi ayŭh dŭh, ayŭh re dog siŭ.” 53Komŭnŭ Raja Solomon bada daya taban Adonijah mūn so mija-sambah anŭ. Adonijah di ka yŭn raja ka mutu ubak-i nura ayŭh, ka raja nang di ayŭh, “Maad ka arŭn mu.”

Hakcipta © 2003, Pertubuhan Bible Malaysia, Copyright © 2003, The Bible Society of Malaysia

Learn More About Simanya Bauh