LINJIILA MATTA 1
VPFJ

LINJIILA MATTA 1

1
Taariika fii Iwdi Iisaa Almasiihu on
(Luk. 3.23-38)
1Taariika iwdi Iisaa *Almasiihu mo Daawuuda mo Ibraahiima.
2Ko Ibraahiima jibini Issaaqa, Issaaqa jibini Yaaquuba, Yaaquuba jibini Yahuuda e musiɓɓe mun ɓen, 3Yahuuda kadi jibini Faarisa e Zaaraha, tawi yumma ɓen no wi'ee Tamaaru. Faarisa jibini Hasruunu, Hasruunu jibini Araama, 4Araama jibini Ammiina-Daaba, Ammiina-Daaba jibini Nahasuuna, Nahasuuna jibini Salmaana, 5Raabi* jibinani Salmaana Bo'aaza, Rugiyata jibinani Bo'aaza Obiida, Obiida jibini Yassaa'u, 6Yassaa'u jibini Daawuuda lanɗo on, oo wonnooɗo ɓeyngu Uriyaa jibinani mo kanko Daawuuda Sulaymaana.
7Sulaymaana jibini Rahabaama, Rahabaama jibini Abiiya. Abiiya jibini Asaa, 8Asaa jibini Yuhusaafata, Yuhusaafata jibini Yuuraama, Yuuraama jibini Uziiya, 9Uziiya jibini Yotaana, Yotaana jibini Ahaaza, Ahaaza jibini Hazikiiya, 10Hazikiiya jibini Manase, Manase jibini Amuunu, Amuunu jibini Yuusiya, 11Yuusiya jibini Yeekoniya e musiɓɓe mun ɓen fewndo egginegol naɓee *Baabiila.
12Ɓawto egginegol naɓee Baabiila ngol, Yeekoniya jibini Sa'alti'iila, Sa'alti'iila jibini Zarubaabila, 13Zarubaabila jibini Abiyuuda, Abiyuuda jibini Alyaqiima, Alyaqiima jibini Aazuru, 14Aazuru jibini Saduuqa, Saduuqa jibini Akiima, Akiima jibini Eliyuuda. 15Eliyuuda jibini Eliyaasaru, Eliyaasaru jibini Mataana, Mataana jibini Yaaquuba. 16Yaaquuba jibini Yuusufu moodibbo Mariyama on, on jibinnooɗo Iisaa wi'aaɗo Almasiihu on.
17Gila e Ibraahiima haa e Daawuuda, fow mun hawri jamaanuuji sappoo e nay. Gila e Daawuuda kadi haa e egginegol naɓee Baabiila hawri jamaanuuji sappoo e nay. Gila egginegol naɓee Baabiila kadi haa e Almasiihu on ko jamaanuuji sappoo e nay.
Fii Jibineede Iisaa Almasiihu on
(Luk. 2.1-7)
18E hino no Iisaa Almasiihu on jibiniraa. Tawi ko Yuusufu ƴami Mariyama yumma makko. Ado ɓe yiidude, tawi kanko jiwo on ko o sowiiɗo e dow bawgal *Ruuhu Seniiɗo on. 19Tawi Yuusufu, on ƴamuɗo mo, ko gorko feewuɗo, hari o faalaaka mo wirtude, o miijii accitugol mo e nder gundoo.
20Nde tawnoo himo miijii ɗun, malaa'ikaajo Joomiraaɗo on feeɲani mo e koyɗol, wi'i mo: «Yuusufu mo Daawuuda, wota a hulu ƴettugol Mariyama, o wona ɓeyngu maa, ko fii ɓiɗɗo mo o saawi on ko immorde e Ruuhu Seniiɗo on. 21O heɓoyay ɓiɗɗo, innoyaa mo Iisaa, ko fii ko kanko dandoyta jamaa makko on lette junuubaaji maɓɓe ɗin.» 22Ɗun fow waɗiri fii ko Joomiraaɗo on daalirnoo annabaajo on kon no laatora, wonde: 23«Awa, jiwo mo andaali gorko on reeday, o firtoo boobo gorko, o innee Imanu'iila.» Ko woni firo ɗun ko: ‹Alla no wondi e men.›#1.23 Isa. 7.14
24Ɓay kanko Yuusufu o finii, o waɗi ko malaa'ikaajo Joomiraaɗo on yamiri mo kon, o ƴetti ɓeyngu makko, o addi ka makko. 25Kono laatii o yiidaali e debbo on haa nde o firtinoo on ɓiɗɗo gorko, o inni mo Iisaa.

© 2010-Pioneer Bible Translators

© 2010-Traducteurs Pionniers de la Bible


Learn More About Version Pular Fuuta-Jallon

Encouraging and challenging you to seek intimacy with God every day.


YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy.