යෝෂුවා 20:2

යෝෂුවා 20:2 SROV

ඉශ්‍රායෙල් පුත්‍රයන්ට මෙසේ කියන්න–නොදැනුවත්ව වැරදිල්ලකින් යමෙකු මරන අයට පලාගොස් සිටීම පිණිස
SROV: Sinhala Revised Old Version
Share