යෝෂුවා 20:1

යෝෂුවා 20:1 SROV

ස්වාමීන්වහන්සේ යෝෂුවාට කථාකොට
SROV: Sinhala Revised Old Version
Share