උත්පත්ති 4:9

උත්පත්ති 4:9 SROV

ස්වාමීන්වහන්සේ: නුඹේ සහෝදරවූ ආබෙල් කොහේදැයි කායින්ට කීසේක. ඔහුද: මම නොදනිමි; මම මාගේ සහෝදරයාගේ රැකවලාදැයි කීය.
SROV: Sinhala Revised Old Version
Share