1 වංශාවලිය 23:7

1 වංශාවලිය 23:7 SROV

ගේර්ෂොන්වරුන්ගෙන් ලාදාන් සහ ෂිමෙයිය.
SROV: Sinhala Revised Old Version
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to 1 වංශාවලිය 23:7