1 වංශාවලිය 23:30

1 වංශාවලිය 23:30 SROV

සියලු දවස්වල උදේ සවස ස්වාමීන්වහන්සේට ස්තුති ප්‍රශංසාකිරීමට සිටීමත්
SROV: Sinhala Revised Old Version
Share