1 වංශාවලිය 22:4

1 වංශාවලිය 22:4 SROV

මක්නිසාද ශීදොන්වරුද තීර්වරුද කිහිරි ලී බොහෝසෙයින්ම දාවිත් ළඟට ගෙනාවෝය.
SROV: Sinhala Revised Old Version
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to 1 වංශාවලිය 22:4