1 වංශාවලිය 22:12

1 වංශාවලිය 22:12 SROV

එසේය, නුඹ නුඹේ දෙවිවූ ස්වාමීන්වහන්සේගේ ව්‍යවස්ථාව රක්ෂාකරන පිණිස නුඹට නුවණත් බුද්ධියත් දී, ඉශ්‍රායෙල් ගැන භාරයක් නුඹට දෙනසේක්වා.
SROV: Sinhala Revised Old Version
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to 1 වංශාවලිය 22:12