Màtéyò 1
NDZ

Màtéyò 1

1
Tà-ká-tà gítí ṛèngbó Jézù
1Ŋìnó a tà-ká-tà gítí ṛèngbó bà jò Jézù tí Bìndi-Mbíṛì, tí ꞌviì mì Dàvídè tí gbolò gba mì ndâ Ìzìrìyélì, tí ꞌviì mì Àbìráámò tí mbe jò ŋa ndâ Ìzìrìyélì ꞌdáá gî.
2Ŋìnó a ṛè ndâ ká gù Jézù mbe ꞌbìtà ꞌdo tí Àbìráámò yee tí Dàvídè:
Àbìráámò ká jò Ìzákò,
Ìzákò giì jò Jàkóbè,
Jàkóbè giì jò ndâ Júdàà ta ndâ náꞌvindí wó.
3Júdàà giì jò ndâ Pèrézì ta Zérà mítí Tàmárà,
Pèrézì giì jò Èzìrónì,
Èzìrónì giì jò Rámù,
4Rámù giì jò Àmìnàdábì,
Àmìnàdábì giì jò Nàsónì,
Nàsónì giì jò Sàlìmónì,
5Sàlìmónì giì jò Bòwázì mítí Ràꞌábù,
Bòwázì giì jò Òbédì mítí Rútà,
Òbédì giì jò Jésì,
6bìndi  Jésì giì jò Dàvídè tí gbolò gba mì ndâ Ìzìrìyélì.
Ŋìnó a ṛè ndâ gù Jézù mbe ꞌbìtà ꞌdo tí Dàvídè yee tí o bà kaa ndâ Ìzìrìyélì tí ndâ zà-za gó ꞌdo ꞌbá mì ndú ya tí  gí Bàbìlónìyà:
Dàvídè tí gbolò gba mì ndâ Ìzìrìyélì giì jò Sólómònì mítí nawù wó Ùráyà,
7Sólómònì giì jò Rèyòbòwámù,
Rèyòbòwámù giì jò Àbíjà,
Àbíjà giì jò Ásà,
8Ásà giì jò Yòsàfátì,
Yòsàfátì giì jò Yòrámù,
Yòrámù giì jò Ùzáyà,
9Ùzáyà giì jò Yòtámù,
Yòtámù giì jò Àázì,
Àázì giì jò Èzìkíyà,
10Èzìkíyà giì jò Mànásè,
Mànásè giì jò Àmónì,
Àmónì giì jò Yòsíyà,
11Yòsíyà giì jò ndâ Jèkòníyà ta ndâ náꞌvindí wó. ꞌDo bà-i-nò à giì kaa ndâ Ìzìrìyélì tí ndâ zà-za gó ya tí  gí Bàbìlónìyà.
12Ŋìnó a ṛè ndâ gù Jézù mbe ꞌbìtà ꞌdo tí o bà kaa ndâ Ìzìrìyélì tí ndâ zà-za gó ꞌdo ꞌbá mì ndú ya tí  gí Bàbìlónìyà yee tí o bà jò Jézù:
Jèkòníyà giì jò Sèlìtìyélì si ndú Bàbìlónìyà,
bìndi  Sèlìtìyélì giì jò Zèrùbàbélè,
13Zèrùbàbélè giì jò Àbìyúdì,
Àbìyúdì giì jò Èlìyàkímì,
Èlìyàkímì giì jò Àzórì,
14Àzórì giì jò Zàdókì,
Zàdókì giì jò Àkímì,
Àkímì giì jò Èlìyúdì,
15Èlìyúdì giì jò Èlìyázàrà,
Èlìyázàrà giì jò Màtánì,
Màtánì giì jò Jàkóbè,
16bìndi  Jàkóbè giì jò Jùzépè nó mbe kò Màríyà tí nawu Jézù nó tí Bìndi-Mbíṛì nô.
17Muu ndâ gù Jézù mbe ꞌbìtà ꞌdo tí Àbìráámò tí bu ndâ Ìzìrìyélì ꞌdáá gî, yee tí Dàvídè tí gbolò gba mì ndâ Ìzìrìyélì a bà ꞌdòkò bà jò tí tabà  muuꞌbì-nje nàꞌô. ꞌDo tí Dàvídè yee tí o bà kaa ndâ Ìzìrìyélì tí ndâ zà-za gó ya tí  gí Bàbìlónìyà ꞌdáá gî a bà ꞌdòkò bà jò tí tabà  muuꞌbì-nje nàꞌô. ꞌDo tí o bà kaa ndâ Ìzìrìyélì tí ndâ zà-za gó ya tí  gí Bàbìlónìyà yee tí o bà jò Jézù ꞌdáá gî a ndâ ꞌdakò muuꞌbì-nje nàꞌô.
Bà jò Jézù tí Bìndi-Mbíṛì
18Ṛèngbó bà jò Jézù tí Bìndi-Mbíṛì énô. Ta o tí nò Jùzépè ꞌvee káa có tí Màríyà tí nawu Jézù tí Bìndi-Mbíṛì jéé gî, káa ndú toko bà sili ta yí lá. Káa kùṛo bà ko yí gí ꞌbá, Màríyà giì tè nakáyì ta wotí mì Bèṛi-mì-Mbíṛì gî. 19Jùzépè mâ giì ŋò énò, yí giì bàkà có bà dele ndi ndâ i mì wó ꞌdo tàkò Màríyà gbí ꞌdê có á tàbèngìì, tacó yí a tó ꞌdakò, káa go bà te nô á ṛo Màríyà mí kùṛo ndâ ꞌduù tí wó wálá. 20Káa si yí kû koṛo ŋa có tí nò, basìlì mì Mbíṛì giì gì gí muu wó gbí ṛiì, bìndi  yí giì ꞌdè có ji yí máa, «Jùzépè, ꞌviì mì Dàvídè, cì gúku tí bà kò Màríyà tí nawù lo lá. Tacó ꞌviì tí nò gbí yì wó nò a ꞌviì mì Bèṛi-mì-Mbíṛì. 21Yí bà jò a ꞌviì-ꞌdakò, bìndi  wò bà gbì ṛè wó tí Jézù, tacó yí bà ꞌvala ndâ ꞌduù mì yo ꞌdo gbí ndâ vò i mì ndú.»
22I tí nò bàkà tí ꞌdáá ká tacó wàa có tí nó náa Mbíṛì táánò tuu ta ꞌbí mbe ꞌdòkò có mì wó máa,
23«ꞌBí ngbutu ꞌvinî bà giì tè nakáyì,
yí bà jò ꞌviì tí nò tí ꞌviì-ꞌdakò,
náa àá bà gbì ṛè wó tí Èmànùwélè (gbí  máa: Mbíṛì ta ndoo) nó» ꞌví dù tí  tí yúcó.
24Jùzépè mâ giì ziya ꞌdo tí ṛì, yí giì ko Màríyà gí ꞌbá go có tí nó náa basìlì mì Mbíṛì ꞌdè ji yí gbí ṛiì nô. 25Káa ndú toko bà sili ta yí lá. Bìndi  Màríyà giì jò ꞌviì mì wó, tí ꞌviì-ꞌdakò, bìndi  Jùzépè giì gbì ṛè wó tí Jézù.

© 2001, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.


Learn More About Ndogo

Encouraging and challenging you to seek intimacy with God every day.


YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy.