Gav. 1
MFI

Gav. 1

1
A nderan estuwa Dadaamiya duksa baɗemme
1Am fakta, Dadaamiya a ndere samayaha antara haha. 2Haha baɗemme ba ƴalaŋŋe, ndza ɓaaka ba naàzara keni aàtekwa, a heɗetaa ba tabeɗammire yawaha, Sheɗekwe aà Dadaamiya aŋkwa aà ja ɗaba argina.
3A ba Dadaamiya: A gevge parakkire. A gevhe ge parakkire. 4Dadaamiya aà zhara parakkire na shagera jipu. Daaci a tegaa tara parakkire an tabeɗammire. 5Parakkire a ɗahanaa an vaàha, tabeɗammire a ɗahanaa an vaƴiya. Magaamaga icawaya, a werehe ge ekse, una ŋanna hare ge zuŋŋwire.
6A ba Dadaamiya: A gevge an tega dagave aà yawaha ge dise nakwahaatare. 7A gevhe ge dagave aà yawaha. Daaci Dadaamiya a magaa dagavaha ŋanna, a tegaa dagave aà yawaha na am aha antara yawaha na aàtire. 8Dadaamiya a ɗaha dalbe na aàdetire: Samaya. Una ŋanna keni a gevhe. Magaamaga icawaya, a werehe ge ekse, una ŋanna hare ge buwire.
9A ba Dadaamiya: A jarammeje yawaha na am ekte aà samaya na baɗemme aà dem sleɗe palle, geni a jesarje dalbe na an ula. Una ŋanna keni a gevhe. 10Dalbe na an ula na Dadaamiya a ɗahanaa an haha. Dalbe na jarammeje yawaha aàtekwa na waà, a ɗahanaa an haye. Dadaamiya a naa una ŋanna shagera jipu. 11Daaci a ba Dadaamiya: Haha a sansese esseɓaha antara slapaha taà an wulfaha am itare, antara nafaha na aà ya egdzere taà an wulfahaatare, jaba a duksaha ŋanna baɗemme. Una ŋanna keni a gevhe. 12Slerekke haha a sanse masaha, antara slapaha, ma uwe keni taà an wulfaha am itare. Nafaha keni ba estuwa, jeba a nafaha gergere, ma urara keni taà aà ba an wulfahaatare baɗemme. Dadaamiya a naa una ŋanna shagera jipu. 13Magaamaga icawaya, a werehe ge ekse, una ŋanna hare ge keƴire.
14A ba Dadaamiya: A gevge parakkiraha ate samaya, ge tega tara vaàha antara vaƴiya. Una ŋanna aà gev nalaamaha ge maàraà sartaha, vaàhaha, antara ivaha. 15Parakkiraha ŋanna a gevge ate samaya, ge maàraà parakkire aàsete haha. Una ŋanna keni a gevhe. 16Dadaamiya a magaa parakkiraha saɗaɗɗe buwa: Palle waà, ƴaikke jipu, ŋane aà maga sleksiraara am vaàha, cekwaara keni aà maga sleksiraara an vaƴiya antara terlyakwaha. 17Dadaamiya a puwateraa ate samaya ge maàraà parakkire aàsete haha, 18geni taà maga sleksiraatare vaƴivacika, antara ganakini taà teganaà itare dagave aà tara parakkire, antara tabeɗammire. Dadaamiya a naa una ŋanna shagera jipu. 19Magaamaga icawaya, a werehe ge ekse, una ŋanna hare ge ufaɗire.
20A ba Dadaamiya: A demda yawe ba ŋga am naàzena an shifa, a ngyairngye ƴiyaha aà dem samaya. Una ŋanna keni a naba gevhe. 21Dadaamiya a ndere dabbaha saɗaɗɗe antara naàzu an shifa aà zlala am yawe baɗemme. Daaci yawe a fantau ge yaà jeba duksaha gergere ɓaaka zlaktaara. A nderehe zlaɓe aàdaliye ƴiyaha taà an lyakwahaatare, jebahaatare keni gergere baɗemme. Dadaamiya a naa una ŋanna shagera jipu. 22A gaterar barka, a ba ŋane: Yawtiya, gawevge ba kwakya, hyaiwemhye am hayaha baɗemme. ƴiyaha keni hyairemhye am huɗe aà duniya baɗemme. 23Magaamaga icawaya, a werehe ge ekse, una ŋanna hare ge ilyeɓire.
24A ba Dadaamiya: Haha a sansese naàzena an shifa ate haha baɗemme. Dabbaha, naàzena aà hulmba am haha ira naàzena an shifa ate haha baɗemme, ma uwe keni jeba gergere baɗemme. Una ŋanna keni a naba gevhe. 25Dadaamiya a magaa estuwa dabbaha aà kaamba jeba gergere baɗemme, dabbaha aà haà keni jeba gergere ira naàzu aà hulmba am haha keni jeba gergere baɗemme. A naa una ŋanna shagera jipu.
26Daaci a ba Dadaamiya mazlaara waà, nderaumindera urimagwe ate nderaamiya, aà gaàraàva an miya. Daaci aà kwaranaà ŋane kelfaha am haye, ƴiyaha aà samaya, dabbaha, naàzu aà hulmba am haha ira duksaha umele na ate haha baɗemme.
27Daaci Dadaamiya a nderehe urimagwe, a nderanaa ate nderaara, aà gaàraàva an ŋane. A nder zhele antara mukse. 28Dadaamiya a gaterar barka, a ba ŋane aà elvan ge itare: Yawtiya, gawevge ba kwakya, hyawtehye ate haha baɗemme, fawansarfe keni. Magawmaàga sleksiraakure ate kelfaha am haye, ate ƴiyaha aà samaya, ate dabbaha na ate haha baɗemme. 29A ba Dadaamiya aà elvan ge itare: Baɗemme a naàzena a kyesaa am haha, antara wulfahaatare baɗemme, antara nafaha na aà yaà egdzere antara wulfahaatare baɗemme, una ŋanna naàza zaakure. 30Ge dabbaha na ate haha baɗemme, ge ƴiyaha aà samaya baɗemme, ge naàzena aà hulmba am haha baɗemme ira naàzena ni aà puwa shifa baɗemme na, ya vaterte masa aàŋwasla, una ŋanna naàza zaatare. Una ŋanna keni a gevhe aà ba ate una ŋanna.
31Dadaamiya a naa nazena a maganaa ŋane baɗemme shagera jipu. Magaamaga icawaya, a werehe ge ekse, una ŋanna hare ge uŋkwahire.

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved 


Learn More About Wakita á Dadaamiya (wandala)

Encouraging and challenging you to seek intimacy with God every day.


YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy.